Εισηγητές:
Καπρίνης Γ., Σιγάλας Ι., Νηματούδης Ι., Κανδύλης Δ., Φωκάς Κ.

Ανακοίνωση:
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο, 30 Μαρτίου - 3 Απριλίου, 1996

Δημοσιεύσεις:
1. Επιθεώρηση Υγείας, σελ. 21 - 26, Νοέμβριος - Δεκέμβριος, 1996 2. Ιατρικό Βήμα, σελ. 46 -52, Νοέμβριος - Δεκέμβριος, 1996

Περίληψη:
Η κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση των ιατρικών παρεμβάσεων και ειδικότερα της κλινικής πρακτικής, αποτελεί σήμερα σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες ουσιαστικό παράγοντα στη διαδικασία αποδοτικής κατανομής των διατιθέμενων πόρων. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της αξιολόγησης σε περιπτώσεις εισαγωγής ή προώθησης εναλλακτικών μεθόδων περίθαλψης. Η ανάπτυξη εξωνοσοκομειακών δομών παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ( Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ξενώνες Ψυχικής Υγείας, Προστατευμένα Διαμερίσματα, Συνεταιριστικές Μονάδες κ.α.) μέσα στα πλαίσια της όλης Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια, θέτει έντονα το πρόβλημα της συγκριτικής αξιολόγησης και λειτουργίας των νέων αυτών δομών με την κλασική κλειστή (Νοσοκομειακή) Ψυχιατρική Περίθαλψη, τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, όσο και ως προς το κόστος παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης αυτών. Με τη μελέτη αυτή επιχειρείται η καταγραφή και ανάλυση παραμέτρων που έχουν σχέση με την ποιότητα και το κόστος των ψυχιατρικών υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται σε Ξενώνες Ψυχικής Υγείας για χρόνιους ψυχωτικούς αρρώστους του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου ( Πρόγραμμα ''Λέρος'') και η σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες παραμέτρους των υπηρεσιών που προσφέρονται σε ίδιας κατηγορίας αρρώστους σ' ένα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

Εισηγητές:
Ασπραδάκης Κ., Καμπούρης Η., Γκιόκα Α., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ", Θεσσαλονίκη, 19 - 21 Ιανουαρίου, 2001

Δημοσίευση:
στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ. 209 - 211

Περίληψη:
Η εχθρική συμπεριφορά και η υπερβολικά έντονη συναισθηματική εμπλοκή συγγενών του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος των ψυχωτικών σχετίζονται στενά με τις υποτροπές της νόσου, ενώ αντιθέτως στα περιστατικά στα οποία μειώθηκε το "εκφρασμένο συναίσθημα" των συγγενών που συμμετείχαν σε ομάδες εκπαίδευσης για τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων των αρρώστων, αποδείχτηκε ότι η συναισθηματικά θετική στάση των συγγενών περιορίζει τις υποτροπές. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης, είναι η κατάδειξη της συμβολής του "εκφρασμένου συναισθήματος" στη μείωση των υποτροπών των ψυχωτικών. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν οι εμπειρίες μας, από τις δημιουργηθείσες ομάδες συγγενών και τα πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας.

MOUVEMENT DE DESINSTITUTIONALISATION A L' ASILE DE LEROS

Εισηγητής:
Kandylis D.

Ανακοίνωση:
Ημερίδα του Centre Psychotherapique de Bruxelles (WOPS), Bruxelles, 17 Octobre, 1993

Περίληψη:
Το άσυλο του νησιού της Λέρου δημιουργήθηκε το 1957 προκειμένου να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των μεγάλων ψυχιατρικών νοσοκομείων της ηπειρωτικής Ελλάδας. Σε κάποια περίοδο της λειτουργίας του έχει υποδεχθεί και φιλοξενήσει 4.500 ασθενείς. Λόγω της ολοπαγούς ιδρυματικής φύσης της λειτουργίας του απέβη τελικώς, όπως ήταν αναμενόμενο, ζημιογόνος θεσμός για την παραμονή ασθενών. Έλληνες και Ευρωπαίοι ψυχίατροι και άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας επέβαλαν τη μεταρρύθμισή του. Η μετερρύθμιση του ασύλου της Λέρου άρχισε με την αποϊδρυματοποίηση ενός σημαντικού αριθμού ασθενών και υπήρξε το εγχείρημα αυτό η απαρχή μιας επιζητούμενης μεταρρύθμισης της συνολικής ψυχιατρικής περίθαλψης. Στην ανακοίνωση αυτή αναφερόμαστε στο ιστορικό της παρέμβασης και της αποϊδρυματοποίησης, στις δυσκολίες και τα εμπόδια για την πραγμάτωσή της, καθώς και στα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Κοινή διαπίστωση όλων των μετεχόντων επαγγελματιών ψυχικής υγείας είναι ότι η αποϊδρυματοποίηση όλων των ασθενών δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά τρόπο ομαδικό και θα περιορισθεί σε μικρό αριθμό εκ του συνόλου των εκεί φιλοξενουμένων. Όμως, παράλληλα, είναι και κοινό συμπέρασμα πως για ορισμένους ασθενείς η αποϊδρυματοποίηση είναι δυνατή, έστω και μετά από πολλά χρόνια παραμονής στο άσυλο εάν αναπτυχθούν στην κοινότητα κατάλληλες μονάδες φιλοξενίας και υποστήριξης αυτών των ασθενών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑΣ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Ημερίδα της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος με θέμα "Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΟΥΣ", Βόλος, Μάϊος, 1989

Περίληψη:
Επιχειρήται η ιατρική και ψυχιατρική προσέγγιση του προβλήματος της τοξικομανίας και ακολουθεί εκείνη των κοινωνικών παραμέτρων της. Η τριπλή αυτή προσέγγιση του προβλήματος επιτρέπει την αναγνώριση του πολυπαραγοντικού φαινομένου της τοξικομανίας άρα και του πολυπλόκου της αποτελεσματικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των τοξικομανών.