QUALITY OF LIFE (QOL) OF CHRONIC PSYCHOTIC PATIENTS IN RELATION TO SEX AND TO THE SOCIO-EDUCATIONAL PROGRAM

Εισηγητές:
Gioka A., Katsohi E., Kandylis D., Kranioti E., Iacovides A., Kaprinis G.

Ανακοίνωση:
στο International Congress on "QUALITY OF LIFE IN CLINICAL PRACTICE", Χαλκιδική, 5 - 7 Απριλίου, 2002.

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο P9, σελ. 49

Περίληψη: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση πιθανών σχέσεων δεικτών ποιότητας της καθημερινής ζωής χρονίων ψυχωσικών σε σχέση με το φύλο και το περιεχόμενο των κοινωνικοεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν, προς τον σκοπό της ψυχοκοινωνικής τους επαναπροσαρμογής. Για τη διερεύνηση του σκοπού μας δόθηκε η σταθμισμένη κλίμακα για την ποιότητα ζωής των Baker και Intagliata σε πληθυσμό 40 χρονίων ψυχωσικών ασθενών (σε 2 ισάριθμες ομάδες ανδρών και γυναικών ασθενών), που φιλοξενούνται σε ενδιάμεσες δομές της περιοχής της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερα, μελετήθηκαν η υποκειμενική αίσθηση που αντλούν από τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις καθημερινές δραστηριότητες, τον ελεύθερο χρόνο και τις σχέσεις τους με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Τα ευρήματα συσχετίζονται με το φύλο και το περιεχόμενο των κοινών και εξατομικευμένων κοινωνικοεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη σταθερή προσαρμογή του περιεχομένου του εφαρμοζομένου κοινωνικοεκπαιδευτικού προγράμματος στις ανάγκες των ασθενών, ώστε να βελτιστοποιούνται οι δυνατότητες αυτονόμησης και ποιότητας ζωής.

QUALITY OF LIFE OF CHRONIC SCHIZOPHRENICS WHO LIVE IN ALTERNATIVE RESIDENCES IN RELATION TO THE TYPE OF THEIR SYMPTOMS AND ILLNESS

Εισηγητές:
Kandylis D., Mavridis Th., Kaprinis St., Konsta T., Iakovides A.

Ανακοίνωση:
1st International Congress on Brain and Behaviour, International Society on Brain and Behaviour, Thessaloniki, 20 - 23 November, 2003.
Δημοσίευση:
ως εκτεταμένη περίληψη στο Annals of General Hospital Psychiatry, 2(suppl 1) :S124, 2003

Περίληψη: Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η μελέτη των επιδράσεων του τύπου των συμπτωμάτων και εκείνου της νόσου στην ποιότητα ζωής χρονίων σχιζοφρενών, που διαμένουν σε ενδιάμεσες δομές, στα πλαίσια της ανάπτυξης κοινοτικού συστήματος περίθαλψης στην Ελλάδα. Μελετήθηκαν 50 ασθενείς(30 άνδρες, 20 γυναίκες) που διαμένουν σε ενδιάμεσες δομές( 24 σε οικοτροφεία, 14 σε μεταβατικούς ξενώνες,12 σε προστατευμένα διαμερίσματα), ηλικίας 29-80 χρόνων, που πληρούσαν τα κριτήρια της σχιζοφρένειας κατά ICD-10 και της χρονιότητας. Οι ανωτέρω ασθενείς αξιολογήθηκαν με τις κλίμακες Satisfaction with Life Domains Scale(SLDS), PANSS, BPRS, MMSE, για τυχόν επιδράσεις των θετικών, αρνητικών και γενικών συμπτωμάτων, καθώς και του τύπου της νόσου ( θετικός / αρνητικός) στην ικανοποίηση που λαμβάνουν από την καθημερινή ζωή τους. Από τη μελέτη αποκλείσθηκαν ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα και βαρειά έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Προέκυψε ότι η ικανοποίηση που αντλούν οι χρόνιοι σχιζοφρενείς, που διαμένουν σε ενδιάμεσες δομές, από την καθημερινή ζωή τους, στα πλαίσια του Ελληνικού κοινοτικού συστήματος περίθαλψης, συσχετίζεται και επηρεάζεται από τα θετικά συμπτώματα της νόσου και εκείνα της γενικής ψυχοπαθολογίας, όπως αυτά αναφέρονται στην κλίμακα PANSS, ενώ είναι ανεπηρέαστος από τον τύπο και ορισμένες μορφές της νόσου.

SATISFACTION FROM QUALITY OF LIFE IN STUDENTS OF THE ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI: THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC FACTORS

Εισηγητές:
Kaprinis St., Kandyli M.S., Filippaki E., Kandylis D.

Ανακοίνωση υπό μορφή πόστερ:
2nd World Congress on Quality in Clinical Practice, Χαλκιδική, 3 - 6 Ιουνίου, 2004.

Περίληψη:

Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο Ρ96, σελ. 105

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διαπίστωση της πιθανής επίδρασης ορισμένων δημογραφικών παραγόντων και η συσχέτισή τους με την αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση από δείγμα φοιτητών/τριών του Α.Π.Θ. Αξιολογήθηκαν 250 φοιτητές/τριες (127 άνδρες, 123 γυναίκες) του ΑΠΘ. Οι 154 απ' αυτούς προέρχονταν από αστικό περιβάλλον, οι 78 από ημιαστικό και οι 18 από αγροτικό. Το 37,6% αυτών ζούσαν μόνοι, το 32,8% με την οικογένειά τους και το υπόλοιπο 29,6% με συγκάτοικο. Από τους φοιτητές/τριες, ποσοστό 16,4% εργάζονταν παράλληλα με τις σπουδές τους και το 1,2% έπασχε από αντιρροπούμενη χρόνια σωματική νόσο. Εξετάσθηκαν φοιτητές που βρίσκονταν στο 1ο έτος σπουδών τους και μέχρι το 7ο. Τέλος, οι αξιολογηθέντες ήταν ίσα κατανεμημένοι σε 5 σύνολα σχολών. Ήταν φοιτητές/τριες:1) της σχολής ιατρικών επιστημών, 2) των σχολών του πολυτεχνείου, 3) της σχολής νομικών, πολιτικών και οικονομικών επιστημών, 4) της φιλοσοφικής σχολής και 5) της σχολής θετικών επιστημών. Όλοι οι φοιτητές εξετάσθηκαν με την κλίμακα WHOQOL-Bref, η οποία αποτελεί αξιόπιστο και κατάλληλο διαπολιτισμικό εργαλείο για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής. Η κλίμακα περιλαμβάνει 4 ενότητες, της φυσικής κατάστασης, της ψυχολογικής κατάστασης, των κοινωνικών σχέσεων και των συνθηκών διαβίωσης στο περιβάλλον. Η αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση της ποιότητας ζωής από δείγμα φοιτητικού πληθυσμού, ορισμένων σχολών του Α.Π.Θ., επηρεάζεται από το φύλο, τον τόπο προέλευσης, τον τρόπο διαβίωσης, την ύπαρξη αντιρροπούμενης χρόνιας σωματικής νόσου όχι όμως και από το περιεχόμενο και τη δυσκολία των σπουδών.

THE IMPACT OF ANXIETY ON THE PERCEIVED SATISFACTION FROM QUALITY OF LIFE IN SCHIZOPHRENIC AND SCHIZOAFFECTIVE PATIENTS

Εισηγητές:
Kaprinis St., Konsta A., Kandyli M.S.,Nakou M., Kandylis D.

Ανακοίνωση:
2nd World Congress on Quality in Clinical Practice, Χαλκιδική, 3 - 6 Ιουνίου, 2004.

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο Ρ95, σελ. 104 - 105

Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης μας είναι η αξιολόγηση πιθανής επίδρασης του άγχους στην ποιότητα ζωής σχιζοφρενών και σχιζοσυναισθηματικών ασθενών. Διερευνήθηκαν 49 ασθενείς, 25 άνδρες και 24 γυναίκες, μ.ο. ηλικίας 35,1 ετών. Εξ΄ αυτών οι 42 ήταν σχιζοφρενείς (ομάδα 1) και οι 7 σχιζοσυναισθηματικοί. (ομάδα 2) σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-IV. Οι 18 ζούσαν μόνοι, οι 29 με τις οικογένειές τους και 2 με άλλους. Το 10,2 % των διερευνηθέντων είχαν 6ετή εκπαίδευση, το 8,2% 9ετή, το 32,7% 12ετή και το 49% τριτοβάθμια. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με την κλίμακα WHOQOL-Bref για την ποιότητα ζωής τους, καθώς και με τις κλίμακες PANSS, MMSE και HARS. Από την έρευνα αποκλείσθηκαν ασθενείς με MMSE?23, καθώς και εκείνοι με νευροεκφυλιστική νόσο ή εξάρτηση από αλκοόλ ή και από μη νόμιμες ψυχοδραστικές ουσίες. Στο δείγμα που εξετάσαμε το άγχος συνδέεται με χαμηλότερη ποιότητα ζωής ενώ δεν ανευρίσκονται στατιστικώς σημαντικές συσχετήσεις με την θετική κλίμακα, την αρνητική κλίμακα και την κλίμακα γενικής ψυχοπαθολογίας. Τα αποτελέσματα μας οδηγούν να συμπεράνουμε ότι το άγχος έχει μια σημαντική αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής σχιζοφρενών και σχιζοσυναισθηματικών ασθενών.

THE INFLUENCE OF THE EXO-PYRAMIDAL SYNDROME DUE TO NEUROLEPTICS ON THE QUALITY OF LIFE OF CHRONIC SCHIZOPHRENIA PATIENTS

Εισηγητές:
Kaprinis St., Kandylis D., Kaprinis G.

Ανακοίνωση:
II International Congress of the Mediterranean Social Psychiatric Association, "ΙNTEGRAL PSYCHOSOCIAL REHABILITATION WITH AND WITHIN THE COMMUNITY", Barcelona, Spain, 26 - 30 May, 2002.

Αναφορά:

σελ. 12, προγράμματος Συνεδρίου

Περίληψη: Σκοπός της μελέτης μας είναι η διερεύνηση πιθανής επίπτωσης του εξωπυραμιδικού συνδρόμου, που προκαλείται από ορισμένα νευροληπτικά φάρμακα, στην ικανοποίηση από την καθημερινή ζωή χρονίων σχιζοφρενών που βρίσκονται σε διαδικασία ψυχοκοινωνικής επανένταξης. Η έρευνά μας έγινε σ' ένα πληθυσμό 80 χρονίων σχιζοφρενών (άνδρες, Ν=35, γυναίκες, Ν=45), που πληρούν τα κριτήρια υποτύπων της σχιζοφρένειας κατά D.S.M.-IV, διαμένουν σε ενδιάμεσες δομές και βρίσκονται σε διαδικασία ψυχοκοινωνικής επανένταξης, μετά από πολύχρονη παραμονή σε παραδοσιακά ψυχιατρεία. Για τη διερεύνηση του σκοπού μας χρησιμοποιήσαμε α)την κλίμακα ικανοποίησης σε τομείς της ζωής (S.L.D.S.) των Baker και Intagliata, β)την κλίμακα των Simpson και Angus για τον προσδιορισμό της έντασης των εκδηλώσεων του εξωπυραμιδικού συνδρόμου των νευροληπτικών, γ)την κλίμακα B.P.R.S. για την εκτίμηση της ψυχοπαθολογίας των ασθενών, δ)την κλίμακα GAF για τη συνολική αξιολόγηση της λειτουργικότητας των ασθενών. Η πρώτη μέτρηση έλαβε χώρα αμέσως μετά την έξοδο των ασθενών από το παραδοσιακό ψυχιατρείο και την εγκατάστασή τους στις ενδιάμεσες δομές και δεύτερη δώδεκα μήνες αργότερα. Κατά την πρώτη μέτρηση πολλοί από τους ασθενείς λάμβαβαν τυπικά αντιψυχωτικά και επι πλέον κάποιο άτυπο, ενώ κατά τη δεύτερη μόνο άτυπα. Από τις συγκρίσεις των δεδομένων διαπιστώσαμε ότι η απουσία εξωπυραμιδικού συνδρόμου ή η παρουσία τέτοιου μικράς εντάσεως σχετίζεται με την αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση των ασθενών από την καθημερινή ζωή τους. Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα άτυπα αντιψυχωσικά δεν υπολείπονται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου και την πρόληψη των υποτροπών.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΩΝ F. BAKER ΚΑΙ G. INTAGLIATA (SLDS)

Εισηγητές:
Σιδερίδης Γ., Κανδύλη Σ.Μ., Καπρίνης Στ., Πήτα Ρ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση υπό τη μορφή πόστερ:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο", Θεσσαλονίκη, 28 - 30 Ιανουαρίου, 2005.

Περίληψη:

Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο Ρ55, σελ. 101

Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται γενικώς, ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής των ατόμων και, ειδικώς, για τη σημασία και αξία της διερεύνησής της σε πληθυσμούς ψυχικά ασθενών. Για να αξιολογηθούν οι εφαρμοζόμενες, φαρμακευτικές, ψυχοθεραπευτικές και κοινωνιοθεραπευτικές θεραπείες, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα καθημερινά προβλήματα των χρονίων σχιζοφρενών, η μέτρηση της ικανοποίησης που αντλούν από την καθημερινή τους ζωή είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη ως παράμετρος των αντιστοίχων ερευνών. Η κλίμακα των F. Baker και G. Intagliata (SLDS) αποτελείται από 15 ερωτήματα και διερευνά και αξιολογεί την ικανοποίηση ζωής, όπως γίνεται αντιληπτή από τον χρόνιο ψυχικά ασθενή και σε σχέση με τις υπάρχουσες κοινοτικές δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Προκειμένου να διερευνηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα αυτής της κλίμακας, για χρήση της στην Ελλάδα, μετά τη μετάφρασή της και την προσαρμογή της στα ελληνικά, χορηγήθηκε σε 102 χρόνιους σχιζοφρενείς δύο φορές με μεσοδιάστημα έξι (6) ημερών. Επιπλέον, οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με τις κλίμακες M.M.S.E., PANSS και GAF. Εξακριβώθηκε ότι η κλίμακα SLDS πληροί τα σχετικά κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Οι ψυχομετρικές ιδιότητές της είναι ανάλογες με εκείνες που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, και η ελληνική μετάφραση είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ψυχοκοινωνικής επαναπροσαρμογής και για ερευνητικούς λόγους.    

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Στρογγυλό Τραπέζι στο 6ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο της Euro-Psy-Rehabilitation με θέμα "LEBENSQUALITAT GEHT VOR", Spa, Βέλγιο, 30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 1999.

Περίληψη:
Στην εισήγηση αναφέρονται οι μέθοδοι αποιδρυματοποίησης 140 χρονίων ψυχωσικών από παραδοσιακά ψυχιατρικά νοσοκομεία της Ελλάδας για την εγκατάστασή τους σε μεταβατικούς ξενώνες και οικοτροφεία και παρουσίαζονται τα αποτελέσματα από την αλλαγή της ποιότητας ζωής τους με βάση το ερωτηματολόγιο των F. Baker & J. Intagliata.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΟΜΕΣ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Φωκάς Κ., Καπρίνης Στ., Καμάρα Ν., Ιωακείμ Λ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο, 30 Μαρτίου - 3 Απριλίου, 1996

Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο192, σελ. 132

Περίληψη: Η μαζική αποϊδρυματοποίηση χρονίων ψυχωτικών που επιχειρήθηκε για πρώτη φορά το 1990 και η προσπάθεια ψυχοκοινωνικής επανένταξης στους τόπους καταγωγής τους, μας ώθησε στην αναζήτηση αντικειμενικών στοιχείων που θα επέτρεπαν τη μέτρηση της επιθυμούμενης και αναμενόμενης βελτίωσης στην ποιότητα ζωής τους σε ενδιάμεσες δομές, όπου και διαμένουν. Στην ανακοίνωσή μας, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε πληθυσμό ψυχωτικών που διαμένουν σε διάφορες ενδιάμεσες δομές και βάσει αυτών επιχειρούμε και μία αξιολόγηση της λειτουργίας των τελευταίων.