ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Θ. ΛΕΡΟΥ (Πρακτική και εμπειρίες της παρέμβασης)

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Στρογγυλό τραπέζι με θέμα "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 1984 ΠΡΟΣ ΤΟ 2000", 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Βόλος, 18 - 21 Απριλίου, 1991

Αναφορά:
σελ. 15 προγράμματος Συνεδρίου

Περίληψη:
Κατά πρώτον περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε από την Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ. η παρέμβαση στο Κ.Θ. Λέρου στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την Ελληνική Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Μετά από μία ευρεία αναφορά δημογραφικών στοιχείων του Κ.Θ. Λέρου επισημαίνονται οι στόχοι του προγράμματος που είναι : α) η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αυτονομίας των αρρώστων, β) η ανάπτυξη κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών, η επαναπροσαρμογή στη ζωή της κοινότητας και η ψυχοκοινωνική επανένταξη σ' αυτή και γ) η επαγγελματική αποκατάσταση των αρρώστων στις κοινωνίες των τόπων καταγωγής τους. Αναλύεται η διαμόρφωση των ημερησίων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και του όλου προγράμματος ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο το περιεχόμενο των διαδοχικών φάσεων της εξέλιξης του προγράμματος καθώς και οι δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντήσαμε σε κάθε φάση εκτέλεσής του. Τέλος αναφέρονται τα μέχρι τώρα συμπεράσματα από την παρέμβαση στο Κ.Θ. Λέρου που οδηγούν στη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων για τη συνέχιση του προγράμματος αυτού στο Κ.Θ. Λέρου και την έναρξη αναλόγων προγραμμάτων σε άλλα παραδοσιακά ψυχιατρεία της χώρας μας.