ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.Λ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εισηγητές:
Νηματούδης Ι., Κανδύλης Δ., Μουτζούκης Χ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Δημοσίευση:
Ψυχιατρική 1997, 8(2) σελ. 119 - 127

Περίληψη:
Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την τριετή εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης χρονίων ψυχωτικών στους Ξενώνες Θεσσαλονίκης και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κρίνεται απαραίτητο να επανεκτιμηθούν τα αρχικά κριτήρια επιλογής των αρρώστων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Τα συμπεράσματα δείχνουν την ανεπάρκεια ορισμένων κριτηρίων να εκτιμήσουν τη δυνατότητα και το βαθμό κοινωνικής αποκαταστασιμότητας των αρρώστων. Συζητείται η ανάγκη καθορισμού ευρύτερης κλίμακας κριτηρίων που να οδηγούν στην κατά το δυνατόν εξατομικευμένη αξιολόγηση των αρρώστων.