ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΨΥΧΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Φωκάς Κ., Τσιαλιάφα Α., Ιωακείμ Λ., Τούσινα Α., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πάφος, Κύπρος, 5 - 9 Μαΐου, 2000

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο ΑΑ284, σελ. 218

Περίληψη:
Η διαπίστωση του περιορισμένου των δυνατοτήτων διαχείρισης των καθημερινών προβλημάτων των ψυχικά μειονεκτούντων ατόμων με τις μεθόδους της παραδοσιακής ψυχιατρικής, ιδίως μάλιστα μ' εκείνες που είναι αυστηρά προσανατολισμένες σε βίο - ιατρικά πρότυπα, έστρεψε τους ψυχιάτρους και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην αναζήτηση στρατηγικών παρέμβασης, στις οποίες η βίο - ιατρική συνιστώσα δεν αποτελεί το όλον αλλά το μέρος ενός συνόλου ψυχοθεραπευτικών και ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας - Περίθαλψης - Αποκατάστασης και Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστάσης Ασθενών υλοποίησαν Κοινοτικά προγράμματα κατάρτισης για 260 ψυχικά μειονεκτούντα άτομα στη Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία. Στην παρούσα ανακοίνωση προβαίνουμε σε κριτική προσέγγιση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης.