ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΡΟΥ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Εισηγητές:
Νηματούδης Ι., Καπρίνης Γ., Κανδύλης Δ., Μπάλλας Κ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992 Δημοσίευση: Πρακτικά του συνεδρίου, σελ. 597 - 602, Αθήνα, 1992

Περίληψη:
Η λειτουργία των δώδεκα ξενώνων, στα πλαίσια του "Προγράμματος Λέρος", με την έξοδο ασθενών από το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και την εγκατάστασή τους κοντά στον τόπο καταγωγής τους, σηματοδοτεί μια νέα για την Ελλάδα, θεραπευτική αντιμετώπιση των χρόνιων ιδρυματοποιημένων ψυχωτικών ασθενών. Η μέχρι σήμερα επικρατούσα συνεχής ασυλική νοσηλεία παραχωρεί τη θέση της σε περίθαλψη σε εξωνοσοκομειακές δομές με στόχο την κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών. Περιγράφονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την έναρξη και την εν συνεχεία λειτουργία τεσσάρων ξενώνων (τρεις στη Θεσ/νίκη και ένας στη Λάρισα). Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ατόμων που φιλοξενούνται, δηλαδή την κλινική τους κατάσταση, την έλλειψη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, και γενικά το μεγάλο βαθμό ιδρυματισμού που παρουσιάζουν, αλλά και με την απειρία του προσωπικού και τις δυσκολίες για την συγκρότηση της θεραπευτικής ομάδας και τη λειτουργία της στα πλαίσια του Ξενώνα. Συζητούνται τέλος οι προοπτικές για τη μελλοντική εξέλιξη των Ξενώνων και γίνονται προτάσεις για την ένταξή τους σε δίκτυο εξωνοσοκομειακών δομών μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.