ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
στρογγυλό τραπέζι στο 1ο Διαβαλκανικό Σεμινάριο με θέμα "ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ", που οργανώθηκε από την Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Α.Π.Θ., την Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. και την Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α., Θεσσαλονίκη, 3 - 6 Ιουνίου, 1988

Δημοσίευση:
στα Πρακτικά του Σεμιναρίου, σελ.64 - 84 Θεσσαλονίκη, 3 - 6 Ιουνίου, 1988

Περίληψη:
Στην ανακοίνωσή μας αυτή εκθέτουμε, κατ' αρχάς, ιστορικά και θεσμικά στοιχεία αφορώντα την πολιτική της ψυχοκοινωνικής επανένταξης και της επαγγελματικής αποκατάστασης ψυχικά ασθενών που ίσχυαν μέχρι το 1990 στην Ελλάδα. Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στη σχεδιασθείσα και δρομολογηθείσα από το 1990 ψυχιατρική μεταρρύθμιση, στα πλαίσια του Καν. 815/84, για τη δεκαετία 1990 - 2000, με έμφαση στο πεδίο της ψυχοκοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης. Ακολούθως περιγράφονται τα προβλήματα που διαπιστώσαμε στις δημιουργηθείσες δομές, ανά την Ελλάδα, αναφορικά με τους ασθενείς, το ισχύον νομικό πλαίσιο και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Τέλος επισημαίνουμε τις, κατά την άποψή μας, αλλαγές που πρέπει να υπάρξουν στο ισχύον νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενδιαμέσων δομών, μονάδων κατάρτισης, επαγγελματικών και συνεταιριστικών μονάδων, προς ευόδωση της αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών.