ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Κ.Θ. ΛΕΡΟΥ

Εισηγητές:
Ζάχος Α., Τράγαλος Κ., Γιακουβή Ε., Λευθέρη Λ., Κουρδή Κ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 84, σελ. 58

Περίληψη:
Η ομάδα παρέμβασης του ξενώνα Λάρισας υλοποιώντας το πρόγραμμα αποασυλοποίησης των ασθενών της Λέρου, εκπόνησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίμηνης χρονικής διάρκειας για το νοσηλευτικό προσωπικό του 4ου περιπτέρου Λακκίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόταν στο σύνολο του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού και περιελάμβανε δύο σκέλη, θεωρητικό και πρακτικό. Η εκπαίδευση αυτή είχε περισσότερο "βιωματικό χαρακτήρα" και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή συνεργασία και κοινή πρακτική της ομάδας μας με το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος. Η ανταλλαγή εμπειριών μέσα από αυτή την κοινή πρακτική είχε σαν στόχο την εκπαίδευση - ευαισθητοποίηση του προσωπικού. Οι νέοι τρόποι προσέγγισης με επίκεντρο την νοσηλευτική και κοινωνική φροντίδα των ασθενών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας του περιπτέρου.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ, ΖΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Λευθέρη Γ., Ζάχος Α., Κωστούλη Μ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 41, σελ. 13 - 15, 1993

Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται το θεραπευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται από έτους στον Ξενώνα Λάρισας για ασθενείς του Κ.Θ.Λ. και έχει σαν στόχους α) την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των φιλοξενουμένων, β) την εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και γ) την επανένταξή τους στην κοινωνική ομάδα. Αναφέρονται οι δυσκολίες εφαρμογής του προγράμματος λειτουργίας, επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι του εγχειρήματος. Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία αποϊδρυματοποίησης και κοινωνικής επανένταξης είναι ασταθής και η επαγγελματική αποκατάσταση αβέβαιη και μάλλον αδύνατη για την πλειοψηφία των ασθενών.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ

Εισηγητές:
Εσαγιάν Γκ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 130, σελ. 84

Περίληψη:
Οι ενδιάμεσες δομές αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των υπολειμματικών ψυχωσικών. Η εμπειρία αποϊδρυματισμού έδειξε ότι είναι αναγκαίος ο σαφής προσδιορισμός των στόχων και των ρόλων των δομών και των θεραπευτικών ομάδων που τις πλαισιώνουν για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της χρονιότητας και σ' αυτές τις δομές. Στην εργασία μας επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τις ενδιάμεσες δομές και να καταδείξουμε την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ αυτών και των λοιπών μονάδων ψυχικής υγείας για την επίτευξη της αποκατάστασης.

Εισηγητές:
Νηματούδης Ι., Κανδύλης Δ., Μουτζούκης Χ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Δημοσίευση:
Ψυχιατρική 1997, 8(2) σελ. 119 - 127

Περίληψη:
Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την τριετή εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης χρονίων ψυχωτικών στους Ξενώνες Θεσσαλονίκης και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κρίνεται απαραίτητο να επανεκτιμηθούν τα αρχικά κριτήρια επιλογής των αρρώστων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Τα συμπεράσματα δείχνουν την ανεπάρκεια ορισμένων κριτηρίων να εκτιμήσουν τη δυνατότητα και το βαθμό κοινωνικής αποκαταστασιμότητας των αρρώστων. Συζητείται η ανάγκη καθορισμού ευρύτερης κλίμακας κριτηρίων που να οδηγούν στην κατά το δυνατόν εξατομικευμένη αξιολόγηση των αρρώστων.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΟΜΕΣ

Εισηγητές:
Κανδύλη Σ.Μ., Ξηρομερίτη Β., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο", Θεσσαλονίκη, 28 - 30 Ιανουαρίου, 2005.

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο Ρ56, σελ. 101 - 102

Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η εξέλιξη της διαδικασίας επαναπροσαρμογής χρονίων ψυχωτικών, καθώς και νοητικώς υστερούντων ατόμων, που συντελείται σε οικοτροφεία/ξενώνες, στα πλαίσια του προγράμματος αποασυλοποίησης "Ψυχαργώς Β' Φάση". Μελετήθηκαν 60 άρρωστοι, 40 άνδρες και 20 γυναίκες, με Μ.Ο. ηλικίας 58,3 έτη, που προηγουμένως διέμεναν στο άσυλο της Πέτρας Ολύμπου. Ο Μ.Ο. διαμονής τους στο άσυλο ήταν 21,98 έτη. Από το σύνολο των 60 αρρώστων, ένα ποσοστό 35% είχε τη διάγνωση "σχιζοφρένεια", το 36,67% τη διάγνωση "επιπωματική ψύχωση" το 21,7% τη διάγνωση "νοητική υστέρηση ή νοητική υστέρηση και επιληψία", το 5% τη διάγνωση "αλκοολική ψύχωση" και το 1,66% τη διάγνωση "επιληπτική ψύχωση". Όσον αφορά την κατάσταση σωματικής τους υγείας το 32,6% παρουσιάζει συννοσηρότητα με χρόνια σωματική νόσο, το 30% σημαντική έως πολύ σημαντική κινητική αναπηρία και το 8,33% σημαντική αισθητηριακή αναπηρία. Για την μελέτη της ψυχοπαθολογίας τους και της συνόλης συμπεριφοράς των αρρώστων αυτών χρησιμοποιήθηκαν, κατά περίπτωση, το ερωτηματολόγιο ΕΛΑΨΑ (Λειτουργικότητας και αναγκών των ψυχικά ασθενών) και οι κλίμακες PANSS, GAF και SDLS. Οι μετρήσεις με τις κλίμακες και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγιναν κατά τον χρόνο εγκατάστασης των αρρώστων (1η μέτρηση) και μετά από δεκαοχτώ μήνες (2η μέτρηση), οπότε και αξιολογήθηκε, όπως ήταν συμφωνημένο, η πρώτη φάση του προγράμματος. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων του αναφερθέντος ερωτηματολογίου και των κλιμάκων προέκυψε ότι: α) η λειτουργικότητα και οι ανάγκες των αρρώστων με βαριά νοητική υστέρηση παρουσιάζουν μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης. Βελτιώνονται στη 2η μέτρηση. β) Η λειτουργικότητα και οι ανάγκες των ψυχωτικών αρρώστων, η ψυχοπαθολογία τους και η ποιότητα ζωής τους διαφέρουν επίσης πολύ σημαντικά μεταξύ των δύο μετρήσεων. Βελτιώνονται στη 2η μέτρηση. Η διαδικασία προ- και επαναπροσαρμογής χρονίων ψυχικά αρρώστων (ψυχωτικών και βαριά νοητικώς υστερούντων), που διαμένουν σε ενδιάμεσες δομές, φαίνεται να είναι επιτυχής, έστω και μετά από μακρύ χρόνο παραμονής στο άσυλο. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το πρόγραμμα αυτό κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με ψυχική νόσο και τις υποχρεώσεις της πολιτείας προς αυτά.

Η ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Θ. ΛΕΡΟΥ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ)

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Στο στρογγυλό τραπέζι για την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ", Αθήνα, 1 - 2 Δεκεμβρίου, 1990

Δημοσίευση:
Πρακτικά συναντήσεως, σελ. 121 - 127, Αθήνα, Δεκέμβριος, 1990

Περίληψη:
Αρχικά αναφέρονται ιστορικά στοιχεία και απόψεις που καταδείχνουν τον αντιθεραπευτικό χαρακτήρα της ατμόσφαιρας των Ασύλων και των παραδοσιακών Ψυχιατρείων και αναδεικνύουν ως αναγκαίο το επιστημονικό και ηθικό αίτημα της αποϊδρυματοποίησης. Ακολουθεί η περιγραφή προηγούμενων προσπαθειών για αποϊδρυματοποίηση ασθενών στο Κ.Θ.Λέρου και τα άλλα Ψυχιατρεία της χώρας καθώς και της επικρατούσας κατάστασης στο Κ.Θ.Λέρου, κατά το χρόνο της παρέμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα ''Λέρος'' του Καν. 815 / 84. Τέλος καταγράφονται οι εμπειρίες της ομάδας παρέμβασης της Λάρισας, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα μέλη της ομάδας αυτής κατά το αρχικό στάδιο της υλοποίησης του προγράμματος και δημοσιοποιούνται οι πρώτες διαπιστώσεις από την μαζική παρέμβαση στο Κ.Θ. Λέρου.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Φλωρά Α., Ιωακείμ Λ., Γκέκα Δ.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 90, σελ. 59

Περίληψη:
Τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης χρονίων ψυχωτικών ως στόχο έχουν την αποϊδρυματοποίηση και τη λειτουργική επάνοδο αυτών των ασθενών στην κοινωνία με τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία. Η διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης του χρονίου ψυχωτικού επιτελείται σε ειδικά σχεδιασμένες και οργανωμένες μονάδες (μεταβατικούς ξενώνες) από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό. ΄Ενας αριθμός ξενώνων με αποκλειστική αποκαταστασιακή κατεύθυνση δημιουργήθηκε τελευταίως με αφορμή την επιχειρηθείσα αποϊδρυματοποίηση και αποκατάσταση αρρώστων από το Kρατικό Θεραπευτήριο Λέρου. ΄Ένας από αυτούς τους ξενώνες είναι και εκείνος της Λάρισας. Στην ανακοίνωσή μας αυτή εκθέτουμε τις εμπειρίες μας από το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος κοινωνικής επανένταξης. Περιγράφουμε τον αρχικό ενθουσιασμό που διακατείχε τη θεραπευτική ομάδα του ξενώνα και τους υψηλούς στόχους που είχε βάλει. Στη συνέχεια παραθέτουμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντήσαμε, τις λειτουργικές αδυναμίες μας που αποκαλύφθηκαν και τα συναισθήματά μας από την προσγείωσή μας στην πραγματικότητα. Τέλος αναφέρουμε τις απόψεις μας για τη λειτουργία και το περιεχόμενο του θεραπευτικού έργου τέτοιων ξενώνων στο μέλλον.

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Δημοσίευση:
Αρχεία Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π., τεύχος 9, 1996, σελ. 17 - 18

Περίληψη:
Αναλύεται η μέθοδος εκπαίδευσης στη θεραπεία με νευροληπτικά του R.P.Liberman και περιγράφονται τα ευοίωνα αποτελέσματά της ως προς την ελάττωση των ποσοστών των υποτροπών, την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των αρρώστων και τη μείωση των ενίοτε επιζήμιων νοσηλειών μακράς διαρκείας.