ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ των F. BAKER και J. INTAGLIATA 3.γ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ GSDS - II (THE GRONINGEN SOCIAL DISABILITIES SCHEDULE)

Μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά:
α) Κανδύλης Δ., Τσιαλιάφα Α.
β) Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ.
γ) Κανδύλης Δ., Τσιαλιάφα Α.

Εκδόσεις:
της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας - Περίθαλψης - Αποκατάστασης για χρήση στα ερευνητικά προγράμματα και στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής επανένταξης της Ε.Ε., 1996.