ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ;

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Ιακωβίδης Α., Μαυρίδης Θ., Τσιγγένη Κ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, 14 - 18 Μαΐου, 2004.

Δημοσίευση:
ως εκτεταμένη περίληψη στο Ψυχιατρική 15 (παράρτημα 1), 148, 2004

Περίληψη:
Στα συστήματα της κοινοτικής ψυχιατρικής, μια υπηρεσία επανερχομένων ασθενών (ΥΕΑ) κατέχει δεσπόζοντα ρόλο, καθώς αποτελεί τόσο μεταβατικό σταθμό από τη νοσηλεία προς την αυτονομία όσο και ηθμό για την αποτροπή της υποτροπής και νέας νοσηλείας. Σκοπός της εργασίας ήταν η συγκριτική μελέτη δημογραφικών, κλινικών και επανενταξιακών στοιχείων και δράσεων στην προοπτική της προσαρμογής της υπηρεσίας αυτής στις ανάγκες των χρηστών της. Διερευνήσαμε, για τους 131 ασθενείς που παρακολουθήθηκαν κατά το έτος 2003 στην ΥΕΑ του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την κλινική διάγνωση, το είδος της φροντίδας και τον τρόπο διαχείρισης των ασθενών προς την κατεύθυνση της ψυχοκοινωνικής επανένταξης. Συγκρίναμε τα στοιχεία αυτά με αντίστοιχα διακριτών περιόδων από την έναρξη λειτουργίας της Κλινικής. Διαπιστώσαμε διαφορές σε ορισμένα δημογραφικά και κλινικά στοιχεία, ιδιαιτέρως όμως αιτήματα των χρηστών και σε αυτά που αφορούν στη διαχείριση τους, στα πλαίσια της τομεοποιημένης Ψυχιατρικής, καθώς και των δράσεων για τη σταθερή φροντίδα και αυτονόμησή τους. Από τα αξιολογηθέντα στοιχεία, προκύπτει η ανάγκη τακτικού επαναπροσδιορισμού του τρόπου διαχείρισης των ασθενών στην ΥΕΑ του Νοσοκομείου μας, ώστε να βελτιστοποιούνται τα προσφερόμενα οφέλη στα πλαίσια της κοινοτικής ψυχιατρικής φροντίδας.