ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΠ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Εισηγητές:
Ιακωβίδης Α., Κανδύλης Δ., Μαυρίδης Θ., Μαστορίδης Ε., Ζάτκας Δ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πάφος, Κύπρος, 5 - 9 Μαΐου, 2000 Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο ΑΑ319, σελ. 235

Περίληψη:
Κατά την τελευταία 20ετία, στα πλαίσια μεταρρυθμίσεων ως προς τον τρόπο ψυχιατρικής φροντίδας, λειτουργούν Ψυχιατρικοί Τομείς σε Γενικά Νοσοκομεία με σκοπό την παροχή νοσηλείας στους ψυχικά ασθενείς σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της Κοινοτικής Ψυχιατρικής ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές στα παραδοσιακά ψυχιατρεία και να αποφεύγεται η χρονιοποίηση και η ιδρυματοποίηση των ψυχικά ασθενών. Οι επαναλαμβανόμενες προσελεύσεις ψυχικά ασθενών και δη χρονίων, στα ΤΕΠ των Γενικών Νοσοκομείων για παροχή επείγουσας ή μη ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και οι πολλαπλές επανεισαγωγές πολλών εξ αυτών, μαρτυρούν μια δυσλειτουργία και εμπλοκή του υφισταμένου δικτύου ψυχιατρικής περίθαλψης. Στην μελέτη μας ερευνήσαμε διαχρονικά και συγκριτικά, τα κλινικά και κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά ψυχικά ασθενών που προσήλθαν στα ΤΕΠ του Α.Χ.Ε.Π.Α Θεσ/νίκης (Γ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική) και του Ν.Γ.Ν. Βόλου. Διαπιστώθηκε ότι πέραν πολλών χαρακτηριστικών των ψυχικά ασθενών που ταυτίζονται προς εκείνα άλλων εξωελλαδικών μελετών, υπάρχουν και ιδιαίτερα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά αίτια για τις επαναλαμβανόμενες προσελεύσεις τους, πέραν των λειτουργικών και οργανωτικών αδυναμιών του υπάρχοντος συστήματος ψυχιατρικής περίθαλψης.