ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εισηγητές:
Παπαθανασίου Χ., Ιωακείμ Λ., Σκόνδρας Β., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
σε Συνέδριο Κοινωνικών Λειτουργών με θέμα "Ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής" που διοργάνωσε ο Σ.Κ.Λ.Ε. (νομαρχιακό τμήμα Έβρου), Σαμοθράκη, 22 - 25 Ιουνίου, 2000

Περίληψη:
Στην Ελλάδα η Κοινωνική Πολιτική στον τομέα της τρίτης ηλικίας τοποθετείται σε νέες βάσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1970 σύμφωνα με τις κατευθύνσεις διεθνών οργανισμών με στόχους την κοινωνικοποίηση, την αξιοπρεπή διαβίωση των υπερηλίκων και την ένταξή τους στην κοινότητα ως αυτόνομων και ισότιμων μελών της. Η ευθύνη άσκησης της πολιτικής παραχωρήθηκε κατά κύριο λόγο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο την παραμονή τους στην κοινότητα. Η πολιτική στον τομέα της Ψυχικής Υγείας από το 1980 και μετά άρχισε να στρέφεται προς την κατεύθυνση της Κοινοτικής Ψυχιατρικής με κύριο άξονα την ψυχοκοινωνική επανένταξη και η επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών. Απώτερος στόχος είναι η κοινωνική τους ενσωμάτωση και ένα όσο το δυνατό καλύτερο επίπεδο ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα. Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου είναι απαραίτητη η κατάρτιση των ψυχικά ασθενών σε διάφορα επαγγέλματα ώστε να καταπολεμηθούν οι υποκειμενικές και αντικειμενικές συνθήκες που οδηγούν στον αποκλεισμό των ψυχικά ασθενών από την αγορά εργασίας. Στην παρούσα ανακοίνωση αναφερόμαστε στα αποτελέσματα συνάρθρωσης προγραμμάτων κατάρτισης ψυχικά μειονεκτούντων ατόμων στη φροντίδα υπερηλίκων με εκείνα της διαχείρισης της φροντίδας τους, που εφαρμόζει η αυτοδιοίκηση 1ου βαθμού.