ΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨYXOΠAΘOΛOΓlKOΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εισηγητές:
Ιακωβίδης Α., Δήμου Μ., Κανδύλης Δ., Διακογιάννης Ι., Καπρίνης Στ., Φουντουλάκης Κ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πάφος, Κύπρος, 5 - 9 Μαΐου, 2000 Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο ΑΑ358, σελ. 255

Υπό δημοσίευση:
στο Ιατρικό περιοδικό "Ελληνική Ιατρική"

Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των τάσεων επιλογής ειδικότητας και ψυχοπαθολογικών δεικτών άγχους - κατάθλιψης και στοιχείων προσωπικότητας σε φοιτητές Ιατρικής. Τυχαίο δείγμα 468 φοιτητών Ιατρικής του ΑΠΘ (201 γυναίκες, 267 άνδρες) όλων των ετών σπουδών. Το ερευνητικό πρωτόκολλο περιελάμβανε τα αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια 1) κατάθλιψης - Zung, 2) Άγχος - STAI(state form Χ-1), 3) Διερεύνηση προσωπικότητας EPQ. Καταγράφηκαν επίσης τάσεις επιλογής ιατρικής ειδικότητας. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη μέθοδο ANOVA. Στους φοιτητές που προτιμούν την ψυχιατρική ειδικότητα παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μέση ολική βαθμολογία στις Zung, STAI και στη διάσταση Ρ (ψυχωτισμός) του ΕΡQ σε σύγκριση με εκείνους που προτιμούν χειρουργική, παθολογική, εργαστηριακή, ή εκείνους που δεν ξέρουν. Ωστόσο οι διαφορές δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές. Η Ψυχιατρική και η Χειρουργική ειδικότητα προτιμούνται από νεότερους φοιτητές. Τα αποτελέσματα συζητούνται με άξονα το ψυχολογικό profil των ιατρών που επιλέγουν την Ψυχιατρική ως ειδικότητα.