Η Κοινοτική Ψυχιατρική

-    δεν αναπαράγει το status quo, όπως η παραδοσιακή Ψυχιατρική
-    είναι μια διαδικασία με υποκείμενα από τις σωρεύσεις των κοινωνικών αντιφάσεων και ψυχοκοινωνικών καταστάσεων

-    δεν είναι στατική αλλά αναπτύσσεται διαρκώς ανάλογα με τις διαπιστούμενες ανάγκες της κοινότητας στο συγκεκριμένο χώρο
-    πραγματώνει τους στόχους της και τις κατευθύνσεις μέσα από το εφικτό και την πραγματικότητα
-    δεν εξωραΐζει τις αντιφάσεις
-    έχει άποψη για το χαρακτήρα της κοινωνιογένεσης της ψυχικής αρρώστιας
-    δέχεται τη διαλεκτική σχέση αρρώστιας (αντίθεση) – υγείας (θέση) με στόχο την εξάλειψη της αρρώστιας
-    η ατομική προσέγγιση γίνεται στο μέτρο που αυτή οδηγεί στην καθολική προσέγγιση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
-    η καθολική προσέγγιση υπάρχει μόνο μέσα από την ατομική και διαμέσου αυτής
-    κάθε προσέγγιση της κοινότητας υπάρχει μέσα από την προσέγγιση ατόμων


Οι στόχοι της Κοινοτικής Ψυχιατρικής

1. Η αύξηση του εύρους του αριθμού και της εξειδίκευσης των
    ψυχιατρικών υπηρεσιών.
2. Η ύπαρξη υπηρεσιών ισότιμα διαθέσιμων και προσεγγίσιμων  από κάθε άτομο,     
    ανεξάρτητα γεωγραφικής θέσης, οικονομικής κατάστασης και φυλής.
3. Η παροχή υπηρεσιών να είναι ανάλογη των αναγκών της κοινότητας
4. Η μείωση των εισαγωγών στα ψυχιατρεία
5. Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των πολιτών στα προγράμματα κοινοτικής
    ψυχικής υγιεινής
6. Η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών
7. Ο συντονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγιεινής μέσα στον τομέα
8. Η αυξημένη αποδοτικότητα των υπηρεσιών από πλευράς κόστους- οφέλους