ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Εισηγητές:
Ασπραδάκης Κ., Καμπούρης Η., Γκιόκα Α., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ", Θεσσαλονίκη, 19 - 21 Ιανουαρίου, 2001

Δημοσίευση:
στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ. 209 - 211

Περίληψη:
Η εχθρική συμπεριφορά και η υπερβολικά έντονη συναισθηματική εμπλοκή συγγενών του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος των ψυχωτικών σχετίζονται στενά με τις υποτροπές της νόσου, ενώ αντιθέτως στα περιστατικά στα οποία μειώθηκε το "εκφρασμένο συναίσθημα" των συγγενών που συμμετείχαν σε ομάδες εκπαίδευσης για τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων των αρρώστων, αποδείχτηκε ότι η συναισθηματικά θετική στάση των συγγενών περιορίζει τις υποτροπές. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης, είναι η κατάδειξη της συμβολής του "εκφρασμένου συναισθήματος" στη μείωση των υποτροπών των ψυχωτικών. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν οι εμπειρίες μας, από τις δημιουργηθείσες ομάδες συγγενών και τα πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας.