Εισηγητές:
Κυζιρίδου Σ., Δαμιανίδου Α., Φιλιοπούλου Α., Ουζούνη Α., Κακούλης Κ., Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Κως, 14 - 18 Μαΐου, 2004

Δημοσίευση:
ως εκτεταμένη περίληψη στο Ψυχιατρική 15 (παράρτημα 1), σελ.156, 2004

Περίληψη:
Η οικογένεια είναι σημαντικός παράγων, τόσο της δημιουργίας και της επανατροφοδότησης όσο και της βελτίωσης της ψυχοπαθολογίας του ασθενούς. Η έννοια της οικογένειας αποτελεί ένα από τα θέματα επεξεργασίας, στην ομάδα της θεραπείας με ζωγραφική που λειτουργεί στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας της Γ' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα συμπεράσματα από την παρατήρηση, τη σύγκριση της εικαστικής απεικόνισης και της λεκτικής έκφρασης των προβλημάτων των σχέσεων του ασθενούς και της οικογένειάς του και αντιστρόφως μέσω της εικαστικής ψυχοθεραπείας 22 μελών των οικογενειών τους. Μελετήθηκαν 16 ασθενείς και οικογένειες τους, που παρακολουθούν το πρόγραμμα της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας. Όλοι ζωγράφισαν και σχολίασαν τα δικά τους έργα, εκείνα των άλλων ασθενών, καθώς και των μελών των συμμετεχουσών οικογενειών και συζητήθηκαν με όλους τα προβλήματα των οικογενειών. Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις προκύπτουν για τους τρόπους, με τους οποίες συντηρείται η ψυχοπαθολογία, καθώς και το οικογενειακό φορτίο. Συμπεραίνεται ότι η χρήση της ανωτέρω μεθόδου έχει δυνατότητες να παρέχει συμπληρωματική βοήθεια τόσο στη διαγνωστική των προβλημάτων της οικογένειας όσο και στις κύριες ακολουθητέες θεραπείες.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Ζούμπου Β., Μαλλιώρα Α., Ματή Α.

Ανακοίνωση:
Ημέρες 90, Βόλος, 27 - 29 Απριλίου, 1990

Περίληψη:
Μελετάται με το ερωτηματολόγιο F.E.S. η δομή της οικογένειας 26 νέων ατόμων με σχιζοφρένεια συγκριτικά μ' εκείνη μιας ομάδας 20 μαρτύρων, της ίδιας ηλικίας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη έντονης κριτικής διάθεσης των μελών των οικογενειών των σχιζοφρενών απέναντι στο άρρωστο μέλος τους και η συναισθηματική υπερ - εμπλοκή τους, που εκφράζεται κυρίως με υπερβολικό άγχος και υπερπροστατευτικότητα. Οι δύο αυτοί παράγοντες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στις υποτροπές που παρουσίασαν τα δύο τελευταία χρόνια οι μελετηθέντες σχιζοφρενείς.

Εισηγητές:
Παπαθανασίου Χ., Ιωακείμ Λ., Σκόνδρας Β., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
σε Συνέδριο Κοινωνικών Λειτουργών με θέμα "Ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής" που διοργάνωσε ο Σ.Κ.Λ.Ε. (νομαρχιακό τμήμα Έβρου), Σαμοθράκη, 22 - 25 Ιουνίου, 2000

Περίληψη:
Στην Ελλάδα η Κοινωνική Πολιτική στον τομέα της τρίτης ηλικίας τοποθετείται σε νέες βάσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1970 σύμφωνα με τις κατευθύνσεις διεθνών οργανισμών με στόχους την κοινωνικοποίηση, την αξιοπρεπή διαβίωση των υπερηλίκων και την ένταξή τους στην κοινότητα ως αυτόνομων και ισότιμων μελών της. Η ευθύνη άσκησης της πολιτικής παραχωρήθηκε κατά κύριο λόγο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο την παραμονή τους στην κοινότητα. Η πολιτική στον τομέα της Ψυχικής Υγείας από το 1980 και μετά άρχισε να στρέφεται προς την κατεύθυνση της Κοινοτικής Ψυχιατρικής με κύριο άξονα την ψυχοκοινωνική επανένταξη και η επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών. Απώτερος στόχος είναι η κοινωνική τους ενσωμάτωση και ένα όσο το δυνατό καλύτερο επίπεδο ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα. Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου είναι απαραίτητη η κατάρτιση των ψυχικά ασθενών σε διάφορα επαγγέλματα ώστε να καταπολεμηθούν οι υποκειμενικές και αντικειμενικές συνθήκες που οδηγούν στον αποκλεισμό των ψυχικά ασθενών από την αγορά εργασίας. Στην παρούσα ανακοίνωση αναφερόμαστε στα αποτελέσματα συνάρθρωσης προγραμμάτων κατάρτισης ψυχικά μειονεκτούντων ατόμων στη φροντίδα υπερηλίκων με εκείνα της διαχείρισης της φροντίδας τους, που εφαρμόζει η αυτοδιοίκηση 1ου βαθμού.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Συνέδριο για το "ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", Βόλος, 6 - 8 Μαΐου, 1988

Περίληψη:
Πρόκειται για μια εισήγηση επί των ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων της τρίτης ηλικίας. Τα προβλήματα και οι νοσολογικές διαταραχές αναλύονται σε σχέση με τους στρεσσογόνους παράγοντες οι οποίοι είναι συνήθεις σ' αυτή την ηλικία, τυχόν συνυπάρχουσες χρόνιες ή μη παθολογικές καταστάσεις, αλλά και τις αλλαγές που παρατηρούνται από ετών στην ελληνική οικογένεια. Ιδιαίτερα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επίδραση ψυχοπιεστικών περιβαλλοντικών παραγόντων και στην οργάνωση υποστηρικτικών συστημάτων για την αντιμετώπιση της απόσυρσης και της οποιασδήποτε ψυχοκοινωνικής αναπηρίας των γερόντων.

Εισηγητές:
Ιακωβίδης Α., Δήμου Μ., Κανδύλης Δ., Διακογιάννης Ι., Καπρίνης Στ., Φουντουλάκης Κ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πάφος, Κύπρος, 5 - 9 Μαΐου, 2000 Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο ΑΑ358, σελ. 255

Υπό δημοσίευση:
στο Ιατρικό περιοδικό "Ελληνική Ιατρική"

Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των τάσεων επιλογής ειδικότητας και ψυχοπαθολογικών δεικτών άγχους - κατάθλιψης και στοιχείων προσωπικότητας σε φοιτητές Ιατρικής. Τυχαίο δείγμα 468 φοιτητών Ιατρικής του ΑΠΘ (201 γυναίκες, 267 άνδρες) όλων των ετών σπουδών. Το ερευνητικό πρωτόκολλο περιελάμβανε τα αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια 1) κατάθλιψης - Zung, 2) Άγχος - STAI(state form Χ-1), 3) Διερεύνηση προσωπικότητας EPQ. Καταγράφηκαν επίσης τάσεις επιλογής ιατρικής ειδικότητας. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη μέθοδο ANOVA. Στους φοιτητές που προτιμούν την ψυχιατρική ειδικότητα παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μέση ολική βαθμολογία στις Zung, STAI και στη διάσταση Ρ (ψυχωτισμός) του ΕΡQ σε σύγκριση με εκείνους που προτιμούν χειρουργική, παθολογική, εργαστηριακή, ή εκείνους που δεν ξέρουν. Ωστόσο οι διαφορές δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές. Η Ψυχιατρική και η Χειρουργική ειδικότητα προτιμούνται από νεότερους φοιτητές. Τα αποτελέσματα συζητούνται με άξονα το ψυχολογικό profil των ιατρών που επιλέγουν την Ψυχιατρική ως ειδικότητα.

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 44, σελ. 56 - 64, 1993

Περίληψη:
Το Ν.Η. δημιουργήθηκε παρά τις αντιστάσεις του ψυχιατρικού συστήματος σε κάθε αλλαγή, γιατί ικανοποιούσε ταυτόχρονα τις προσδοκίες μιας ανθρωπιστικής και ολιστικής αντιμετώπισης των ψυχικά ασθενών. Αποτελεί μια πολυδύναμη θεραπευτική δομή από το σύνολο των ενδιάμεσων δομών του ψυχιατρικού τομέα. Λειτουργικά ευρισκόμενο ανάμεσα στο παραδοσιακό ψυχιατρικό νοσοκομείο και την κατ' οίκον νοσηλεία, έχει ως κύρια αποστολή να προσφέρει το μέγιστο του φάσματος των σύγχρονων ψυχιατρικών μεθόδων θεραπείας στον ψυχικά ασθενή, στο ελάχιστο του χρόνου, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονιοποίησή του και η αποκοπή του από τον περίγυρο. Η ατομική προσέγγιση των ψυχικά ασθενών, η δυναμική της θεραπευτικής ομάδας, ο ρυθμός και η ποιότητα της ομαδικής εκπαιδευτικής ζωής ευνοούν την έκφραση των επιθυμιών, ικανοποιούν τις ανάγκες τους, προάγουν το σεβασμό των κανόνων της ζωής, βελτιώνουν την αυτοεκτίμηση και συντείνουν στην επαναδόμηση της προσωπικότητάς τους. Η όλη θεραπευτική προσπάθεια εστιάζεται στη διατήρηση της προοπτικής μιας επανακοινωνικοποίησης, που αρχίζει μέσα στο ίδιο το Ν.Η. για να συνεχισθεί με την πάροδο του χρόνου στον καθημερινό κοινωνικό ιστό.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ Σ' ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Η ΨΥΧIΑΤΡIΚΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ", στο 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο, 30 Μαρτίου - 3 Απριλίου, 1996

Αναφορά:
σελ 54 προγράμματος

Περίληψη:
Αναλύεται, αρχικά, το φαινόμενο της αυτοκτονίας καθ' όλη την ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας και αποσαφηνίζεται η έννοια του όρου από ψυχιατρικής σκοπιάς. Αναφέρονται οι μορφές αυτοκτονικής συμπεριφοράς που συναντά ο ψυχίατρος ή ο γιατρός της σωματικής ιατρικής σ' ένα γενικό νοσοκομείο, ανασκοπούνται τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι απαραίτητοι θεραπευτικοί χειρισμοί που πρέπει να ενεργηθούν. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους παράγοντες κινδύνου για αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, στο ψυχολογικό προφίλ των αυτοκτονούντων και στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από το προσωπικό του γενικού νοσοκομείου για την αποφυγή αυτοκτονιών.

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Δημοσίευση:
ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Περίληψη:
Στην έρευνά μας μελετήσαμε διαχρονικά με τη βοήθεια ερωτηματολογίου τα κλινικά και κοινωνικο - δημογραφικά χαρακτηριστικά των ψυχικά ασθενών που απαρτίζουν τον πληθυσμό του συνδρόμου της περιστρεφόμενης θύρας, στο Ν.Γ.Ν. Βόλου. Διαπιστώσαμε ότι, αν και πολλά χαρακτηριστικά των ασθενών ταυτίζονται προς εκείνα άλλων εξωελλαδικών μελετών, εν τούτοις, υπάρχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά απότοκα της φύσεως και της στάσεως της ελληνικής κοινωνίας και οικογένειας απέναντι στον ψυχικά ασθενή. Επιπλέον, σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση και τη διαιώνιση του συνδρόμου φαίνεται να αποτελούν οι λειτουργικές και οργανωτικές αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος ψυχιατρικής περιθάλψεως.