ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΔIΧΩΤΙΚΗΣ ΑΚΟΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. (ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Φωκάς Κ., Καράβατος Α., Νηματούδης I., Καπρίνης Γ.  

Ανακοίνωση:
13o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994
Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 190, σελ 109

Περίληψη:
Μελετήθηκε με μια λεκτική δοκιμασία διχωτικής ακοής (αριθμοί) η ακουστική πλαγίωση ομάδας (Ν=9) καταναγκαστικών ασθενών και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα ομάδας υγιών ατόμων. Διαπιστώθηκε μια στατιστικά σημαντική πτώση της επίδοσης και των δύο αυτιών στην ομάδα των καταναγκαστικών ασθενών συγκριτικά με τους υγιείς, καθώς και μια παράλληλη στατιστικά σημαντική μείωση του δείκτη πλαγίωσής τους. Συζητούνται τ' αποτελέσματα.