Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ

Εισηγητές:
Πήτα Ρ., Κανδύλης Δ., Καπρίνης Στ., Φώλια Β., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, 14 - 18 Μαΐου, 2004.

Δημοσίευση:
ως εκτεταμένη περίληψη στο Ψυχιατρική 15 (παράρτημα 1), σελ. 171, 2004

Περίληψη:
Έχει βρεθεί πως η επίδραση των σχιζοφρενών σε έργο οπτικής κατονομασίας είναι μειωμένη. Αυτό αποδίδεται είτε σε διαταραχή που εμποδίζει την πρόσβαση στη λεκτική αναπαράσταση, είτε σε εξασθένηση των αποθηκευμένων πληροφοριών. Μελετήθηκε η ικανότητα οπτικής αντίληψης και κατονομασίας σε χρόνιους σχιζοφρενείς μέσω σημασιολογικού και φωνολογικού βοηθήματος, για να αξιολογηθεί πιθανή εξέλιξη. Η σημερινή πρόδρομη ανακοίνωση αποτελεί τμήμα διαχρονικής μελέτης. Συμμετείχαν 22 ασθενείς (5 γυναίκες, 17 άνδρες), ηλικίας 49-81 ετών (μ. ο. 61,42, Τ.Α.=9,11). Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με το Boston Naming Test και με τις κλίμακες PANSS και GAF. Πραγματοποιήθηκαν δυο μετρήσεις με διαφορά 6 μηνών. Διερευνήθηκαν πιθανές επιδράσεις των θετικών συμπτωμάτων, των αρνητικών και των συμπτωμάτων της γενικής ψυχοπαθολογίας. Συμπεράσματα: οι χρόνιοι σχιζοφρενείς δεν διέφεραν στην επίδοσή τους ως προς την οπτική δοκιμασία σε διάστημα ενός εξαμήνου. Αυτό συμφωνεί με τις υποθέσεις περί εξασθενήσεως των αποθηκευμένων πληροφοριών, από τη στιγμή που οι ασθενείς δεν ωφελήθηκαν ούτε από τη σημασιολογική, ούτε από τη φωνολογική βοήθεια. Τόσο τα θετικά και τα αρνητικά συμπτώματα, όσο και τα συμπτώματα της γενικής ψυχοπαθολογίας συσχετίζονται με την ποιότητα και την ποσότητα της λεκτικής επίδοσής τους.