ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΩΝ F. BAKER ΚΑΙ G. INTAGLIATA (SLDS)

Εισηγητές:
Σιδερίδης Γ., Κανδύλη Σ.Μ., Καπρίνης Στ., Πήτα Ρ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση υπό τη μορφή πόστερ:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο", Θεσσαλονίκη, 28 - 30 Ιανουαρίου, 2005.

Περίληψη:

Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο Ρ55, σελ. 101

Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται γενικώς, ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής των ατόμων και, ειδικώς, για τη σημασία και αξία της διερεύνησής της σε πληθυσμούς ψυχικά ασθενών. Για να αξιολογηθούν οι εφαρμοζόμενες, φαρμακευτικές, ψυχοθεραπευτικές και κοινωνιοθεραπευτικές θεραπείες, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα καθημερινά προβλήματα των χρονίων σχιζοφρενών, η μέτρηση της ικανοποίησης που αντλούν από την καθημερινή τους ζωή είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη ως παράμετρος των αντιστοίχων ερευνών. Η κλίμακα των F. Baker και G. Intagliata (SLDS) αποτελείται από 15 ερωτήματα και διερευνά και αξιολογεί την ικανοποίηση ζωής, όπως γίνεται αντιληπτή από τον χρόνιο ψυχικά ασθενή και σε σχέση με τις υπάρχουσες κοινοτικές δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Προκειμένου να διερευνηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα αυτής της κλίμακας, για χρήση της στην Ελλάδα, μετά τη μετάφρασή της και την προσαρμογή της στα ελληνικά, χορηγήθηκε σε 102 χρόνιους σχιζοφρενείς δύο φορές με μεσοδιάστημα έξι (6) ημερών. Επιπλέον, οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με τις κλίμακες M.M.S.E., PANSS και GAF. Εξακριβώθηκε ότι η κλίμακα SLDS πληροί τα σχετικά κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Οι ψυχομετρικές ιδιότητές της είναι ανάλογες με εκείνες που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, και η ελληνική μετάφραση είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ψυχοκοινωνικής επαναπροσαρμογής και για ερευνητικούς λόγους.