Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΟΜΕΣ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Φωκάς Κ., Καπρίνης Στ., Καμάρα Ν., Ιωακείμ Λ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο, 30 Μαρτίου - 3 Απριλίου, 1996

Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο192, σελ. 132

Περίληψη: Η μαζική αποϊδρυματοποίηση χρονίων ψυχωτικών που επιχειρήθηκε για πρώτη φορά το 1990 και η προσπάθεια ψυχοκοινωνικής επανένταξης στους τόπους καταγωγής τους, μας ώθησε στην αναζήτηση αντικειμενικών στοιχείων που θα επέτρεπαν τη μέτρηση της επιθυμούμενης και αναμενόμενης βελτίωσης στην ποιότητα ζωής τους σε ενδιάμεσες δομές, όπου και διαμένουν. Στην ανακοίνωσή μας, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε πληθυσμό ψυχωτικών που διαμένουν σε διάφορες ενδιάμεσες δομές και βάσει αυτών επιχειρούμε και μία αξιολόγηση της λειτουργίας των τελευταίων.