ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Μαυρίδης Θ., Καπρίνης Στ., Ιακωβίδης Α., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, 14 - 18 Μαΐου, 2004

Δημοσίευση:
ως εκτεταμένη περίληψη στο Ψυχιατρική 15 (παράρτημα 1), 92, 2004

Περίληψη:
Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας ενδιαφέρει για λόγους ατομικούς θεραπευτικούς, έκβασης ορισμένων ψυχικών νοσημάτων, καθώς και για τον σχεδιασμό αναλόγων υπηρεσιών των συστημάτων κοινοτικής ψυχικής υγείας. Σκοπός της εργασίας ήταν η σύγκριση της ποιότητας ζωής ψυχογηριατρικών ασθενών με πληθυσμό υγιών μαρτύρων. Διερευνήθηκαν δύο ισοπληθείς ομάδες ατόμων (Ν=35), η πρώτη ψυχογηριατρικών ασθενών και η δεύτερη υγιών μαρτύρων. Ο μ.ο. ηλικίας της α' ομάδας ήταν 68,4 έτη και της β' 67,74. Από το σύνολο των 70 διερευνηθέντων, 33 ήταν άνδρες και 37 γυναίκες, κατανεμημένοι ισομερώς στις δύο ομάδες. Όμοια κατανομή έγινε και για το επίπεδο μόρφωσης και συνύπαρξης σωματικής νόσου. Την πρώτη ομάδα αποτελούν ψυχωτικοί ασθενείς, ασθενείς με διπολική διαταραχή, με νευρωτική κατάθλιψη και κατάθλιψη της ενελίξεως. Οι δύο ομάδες διερευνήθηκαν ως προς την ποιότητα ζωής, σε περίοδο σταθεροποίησης, με την κλίμακα WHOQOL-Bref. Από την έρευνα αποκλείσθηκαν άτομα με MMSE<22, άτομα με νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καθώς και αλκοολικοί. Συμπεραίνεται ότι οι ψυχογηριατρικοί ασθενείς του δείγματος σε σύγκριση με γέροντες χωρίς ψυχική νόσο έχουν στατιστικώς σημαντικά χειρότερη ποιότητα ζωής ως προς την ψυχολογική συνιστώσα, όπως αυτή μετρείται με την WHOQOL-Bref.