ΤΗΕ QUALITY OF LIFE OF GREEK CHRONIC SCHIZOPHRENIA PATIENTS LIVING IN INTERMEDIATE STRUCTURES AND IN THE COMMUNITY

Εισηγητές:
Kandylis D., Kaprinis St., Kaprinis G.

Ανακοίνωση:
II International Congress of the Mediterranean Social Psychiatric Association, "INTEGRAL PSYCHOSOCIAL REHABILITATION WITH AND WITHIN THE COMMUNITY", Barcelona, Spain, 26 - 30 May, 2002.

Αναφορά:

σελ. 10, προγράμματος Συνεδρίου

Περίληψη: Ο σκοπός της μελέτης μας είναι να διερευνήσουμε την αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση από την ποιότητα της καθημερινής ζωής χρονίων σχιζοφρενών που διαβιούν: α)σε ενδιάμεσες δομές και δέχονται σταθερώς τις φροντίδες αυτού του κοινωνικού συστήματος υποστήριξης, β)στην κοινότητα και έχουν χαλαρή έως ανύπαρκτή διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Η έρευνα μας έγινε σ' ένα πληθυσμό132 χρονίων ψυχωσικών (άνδρες Ν=58, γυναίκες Ν=74) που πληρούσαν τα κριτήρια υποτύπων της σχιζοφρένειας κατά D.S.M.-IV, που διέμεναν είτε σε ενδιάμεσες δομές (οικοτροφείο, Ν=50 μεταβατικός ξενώνας, Ν=16 προστατευμένα διαμερίσματα, Ν=14) είτε στην κοινότητα (Ν=52). Για τη διερεύνηση του σκοπού μας χρησιμοποιήσαμε α)ένα απογραφικό δελτίο για να καταγράψουμε ορισμένα κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία των ασθενών όπως, ηλικία, φύλο, τωρινή διαμονή, συνολικό χρόνο νόσησης, μορφωτικό επίπεδο, συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες, συμμόρφωση στη φαρμακοθεραπεία, εμπλοκή σε ιστό κοινωνικών υπηρεσιών, β)την κλίμακα ικανοποίησης σε τομείς της ζωής (S.L.D.S.) των Baker και Intagliata, γ)την κλίμακα PANSS για τη μέτρηση της τωρινής ψυχοπαθολογίας των ασθενών. Από τις συγκρίσεις των δεδομένων διαπιστώσαμε διαφορές στην αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση από την καθημερινή ζωή των χρονίων σχιζοφρενών που μελετήσαμε. Η ικανοποίηση από την καθημερινή ζωή τους σχετίζεται με τη σταθερή ή με φροντίδα από το κοινωνικό σύστημα υποστήριξης, από το λειτουργικό χαρακτήρα της ενδιάμεσης δομής φιλοξενίας, το βαθμό της τωρινής ψυχοπαθολογίας και ορισμένους κοινωνικο-δημογραφικούς συντελεστές.