Είναι απαραίτητες κάποιες συγκεκριμένες ψυχολογικές δοκιμασίες για να διαγνωστεί η σχιζοφρένεια;

Όχι. Δεν υπάρχουν, μέχρι σήμερα, κάποιες ψυχολογικές

δοκιμασίες που να επιτρέπουν να γίνεται, με τρόπο ασφαλή, η διάγνωση της σχιζοφρένειας, χωρίς μάλιστα να χρειασθεί να προηγηθεί μια ή και περισσότερες ψυχιατρικές συνεντεύξεις. Υπάρχουν, όμως, χρήσιμες επιβοηθητικές ερευνητικές δοκιμασίες για την εδραίωση της κλινικής διάγνωσης, καθώς και ερωτηματολόγια, με τα οποία οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να μετρήσουν και να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα της ασθένειας αλλά και να καθορίσουν το βαθμό της καλυτέρευσης από την εφαρμοζόμενη θεραπεία.