Νο2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι σήμερα 20-1-2018 η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης, Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ) κατόπιν της υπ’ αριθμ. 277α/ 1 Αυγούστου 2016 απόφαση του Δ.Σ. και σε συνάρτηση με την από 8-8-2016 υπογραφείσα Σύμβαση Ανάθεσης Έργου σίτισης του εκάστοτε συνόλου των ψυχικά ασθενών που διαμένουν ή και φροντίζονται στις ΜΨΑ αυτής, ως επίσης και ορισμένου αριθμού εκπαιδευτών των ασθενών ανά ΜΨΑ που διαμένουν ή εργάζονται στις κατωτέρω ΜΨΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με πρωτεύον κριτήριο κατακύρωσής του την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) του εκάστοτε συνόλου των ψυχικά ασθενών που διαμένουν ή και φροντίζονται στις ΜΨΑ της ΘΕΨΥΠΑ, ως επίσης και τριών εκπαιδευτών, μελών των Θεραπευτικών Ομάδων, ανά ΜΨΑ που διαμένουν ή εργάζονται στις ΜΨΑ της ΘΕΨΥΠΑ».

Διαβάστε την Προκήρυξη ΕΔΩ.