ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Κ.Θ. ΛΕΡΟΥ

Εισηγητές:
Ζάχος Α., Τράγαλος Κ., Γιακουβή Ε., Λευθέρη Λ., Κουρδή Κ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 84, σελ. 58

Περίληψη:
Η ομάδα παρέμβασης του ξενώνα Λάρισας υλοποιώντας το πρόγραμμα αποασυλοποίησης των ασθενών της Λέρου, εκπόνησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίμηνης χρονικής διάρκειας για το νοσηλευτικό προσωπικό του 4ου περιπτέρου Λακκίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόταν στο σύνολο του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού και περιελάμβανε δύο σκέλη, θεωρητικό και πρακτικό. Η εκπαίδευση αυτή είχε περισσότερο "βιωματικό χαρακτήρα" και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή συνεργασία και κοινή πρακτική της ομάδας μας με το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος. Η ανταλλαγή εμπειριών μέσα από αυτή την κοινή πρακτική είχε σαν στόχο την εκπαίδευση - ευαισθητοποίηση του προσωπικού. Οι νέοι τρόποι προσέγγισης με επίκεντρο την νοσηλευτική και κοινωνική φροντίδα των ασθενών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας του περιπτέρου.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ, ΖΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Λευθέρη Γ., Ζάχος Α., Κωστούλη Μ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 41, σελ. 13 - 15, 1993

Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται το θεραπευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται από έτους στον Ξενώνα Λάρισας για ασθενείς του Κ.Θ.Λ. και έχει σαν στόχους α) την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των φιλοξενουμένων, β) την εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και γ) την επανένταξή τους στην κοινωνική ομάδα. Αναφέρονται οι δυσκολίες εφαρμογής του προγράμματος λειτουργίας, επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι του εγχειρήματος. Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία αποϊδρυματοποίησης και κοινωνικής επανένταξης είναι ασταθής και η επαγγελματική αποκατάσταση αβέβαιη και μάλλον αδύνατη για την πλειοψηφία των ασθενών.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ

Εισηγητές:
Εσαγιάν Γκ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 130, σελ. 84

Περίληψη:
Οι ενδιάμεσες δομές αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των υπολειμματικών ψυχωσικών. Η εμπειρία αποϊδρυματισμού έδειξε ότι είναι αναγκαίος ο σαφής προσδιορισμός των στόχων και των ρόλων των δομών και των θεραπευτικών ομάδων που τις πλαισιώνουν για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της χρονιότητας και σ' αυτές τις δομές. Στην εργασία μας επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τις ενδιάμεσες δομές και να καταδείξουμε την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ αυτών και των λοιπών μονάδων ψυχικής υγείας για την επίτευξη της αποκατάστασης.

Εισηγητές:
Νηματούδης Ι., Κανδύλης Δ., Μουτζούκης Χ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Δημοσίευση:
Ψυχιατρική 1997, 8(2) σελ. 119 - 127

Περίληψη:
Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την τριετή εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης χρονίων ψυχωτικών στους Ξενώνες Θεσσαλονίκης και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κρίνεται απαραίτητο να επανεκτιμηθούν τα αρχικά κριτήρια επιλογής των αρρώστων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Τα συμπεράσματα δείχνουν την ανεπάρκεια ορισμένων κριτηρίων να εκτιμήσουν τη δυνατότητα και το βαθμό κοινωνικής αποκαταστασιμότητας των αρρώστων. Συζητείται η ανάγκη καθορισμού ευρύτερης κλίμακας κριτηρίων που να οδηγούν στην κατά το δυνατόν εξατομικευμένη αξιολόγηση των αρρώστων.