Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Φωκάς Κ., Καράβατος Α., Νηματούδης I., Καπρίνης Γ.  

Ανακοίνωση:
13o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994
Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 190, σελ 109

Περίληψη:
Μελετήθηκε με μια λεκτική δοκιμασία διχωτικής ακοής (αριθμοί) η ακουστική πλαγίωση ομάδας (Ν=9) καταναγκαστικών ασθενών και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα ομάδας υγιών ατόμων. Διαπιστώθηκε μια στατιστικά σημαντική πτώση της επίδοσης και των δύο αυτιών στην ομάδα των καταναγκαστικών ασθενών συγκριτικά με τους υγιείς, καθώς και μια παράλληλη στατιστικά σημαντική μείωση του δείκτη πλαγίωσής τους. Συζητούνται τ' αποτελέσματα.

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ., Καράβατος Α., Νηματούδης Γ.

Ανακοίνωση:
VII Congress of the International Society of Greek Neuroscientists, Χανιά, 2 - 5 Σεπτεμβρίου, 1992.
Περίληψη: Abstracts VII Congress of the International Society of Greek Neuroscientists, S28, 89

Περίληψη:
Ο σκοπός της εργασίας μας ήταν να μελετήσουμε την ακουστική πλαγίωση με τη δοκιμασία της διχωτικής ακοής σε αγχώδεις και καταθλιπτικούς νευρωτικούς. Βάσει της εργασίας μας απετέλεσε η υπ' αριθμόν 35 εργασία (Διατριβή για διδακτορία) του πρώτου εξ' ημών. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι: α) κατά τη φάση της κλινικής εκδήλωσης των νευρωτικών συμπτωμάτων οι καταθλιπτικοί και οι αγχώδεις νευρωτικοί εμφανίζουν μια μετακίνηση της ακουστικής πλαγίωσης προς τα δεξιά, β) κατά τη φάση της υποχώρησης των συμπτωμάτων οι ανωτέρω ασθενείς εμφανίζουν επάνοδο της ακουστικής πλαγίωσης προς αριστερά. Ερμηνεύσαμε τα παραπάνω αποτελέσματα δεχόμενοι ότι η προς τα δεξιά μετακίνηση της ακουστικής πλαγίωσης των ανωτέρω ασθενών κατά την περίοδο της εκδήλωσης των νευρωτικών συμπτωμάτων τους προκύπτει από μια υπερενεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου τους.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ

Εισηγητές:
Πήτα Ρ., Κανδύλης Δ., Καπρίνης Στ., Φώλια Β., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, 14 - 18 Μαΐου, 2004.

Δημοσίευση:
ως εκτεταμένη περίληψη στο Ψυχιατρική 15 (παράρτημα 1), σελ. 171, 2004

Περίληψη:
Έχει βρεθεί πως η επίδραση των σχιζοφρενών σε έργο οπτικής κατονομασίας είναι μειωμένη. Αυτό αποδίδεται είτε σε διαταραχή που εμποδίζει την πρόσβαση στη λεκτική αναπαράσταση, είτε σε εξασθένηση των αποθηκευμένων πληροφοριών. Μελετήθηκε η ικανότητα οπτικής αντίληψης και κατονομασίας σε χρόνιους σχιζοφρενείς μέσω σημασιολογικού και φωνολογικού βοηθήματος, για να αξιολογηθεί πιθανή εξέλιξη. Η σημερινή πρόδρομη ανακοίνωση αποτελεί τμήμα διαχρονικής μελέτης. Συμμετείχαν 22 ασθενείς (5 γυναίκες, 17 άνδρες), ηλικίας 49-81 ετών (μ. ο. 61,42, Τ.Α.=9,11). Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με το Boston Naming Test και με τις κλίμακες PANSS και GAF. Πραγματοποιήθηκαν δυο μετρήσεις με διαφορά 6 μηνών. Διερευνήθηκαν πιθανές επιδράσεις των θετικών συμπτωμάτων, των αρνητικών και των συμπτωμάτων της γενικής ψυχοπαθολογίας. Συμπεράσματα: οι χρόνιοι σχιζοφρενείς δεν διέφεραν στην επίδοσή τους ως προς την οπτική δοκιμασία σε διάστημα ενός εξαμήνου. Αυτό συμφωνεί με τις υποθέσεις περί εξασθενήσεως των αποθηκευμένων πληροφοριών, από τη στιγμή που οι ασθενείς δεν ωφελήθηκαν ούτε από τη σημασιολογική, ούτε από τη φωνολογική βοήθεια. Τόσο τα θετικά και τα αρνητικά συμπτώματα, όσο και τα συμπτώματα της γενικής ψυχοπαθολογίας συσχετίζονται με την ποιότητα και την ποσότητα της λεκτικής επίδοσής τους.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ2

Εισηγητές:
Πήτα Ρ., Κανδύλης Δ., Λαζαρίδου Λ., Κανδύλη Σ.Μ., Καπρίνης Στ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας με θέμα "Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ", Αλεξανδρούπολη, 4-7 Νοεμβρίου, 2004.

Δημοσίευση:

στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ. 364 - 369, εκδόσεις Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, ISBN 960-402-170-2, Αθήνα, 2004

Περίληψη:
Έχει διαπιστωθεί ότι η επίδοση των σχιζοφρενών σε έργα οπτικής κατονομασίας είναι μειωμένα. Ειδικότερα, αναφέρεται η μειωμένη επίδοση στην ικανότητα οπτικής κατονομασίας και κατονομασίας προσώπων(βλ. Laws, McKenna, Kondel, 1998; Laws, Al - Uzri,& Mortimer, 2000), στην ικανότητα οπτικής επεξεργασίας αντικειμένων ( πρβλ. Gabrovska, Laws, Sinclair, & McKenna, 2003), καθώς και προβλήματα στην αποθήκευση των πληροφοριών (storage disorders) (Laws et al., 2000). Αυτά τα ευρήματα αποδίδονται είτε σε κάποια διαταραχή που εμποδίζει την πρόσβαση στη λεκτική αναπαράσταση είτε σε κάποια εξασθένιση αποθηκευμένων πληροφοριών ( Laws et al., 1998), ή σε μια συνολική γνωστική βλάβη, μερικές φορές σχετιζόμενη με τα αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας (Putnam & Harvey, 2000). Τα αναφερθέντα αποτελέσματα προέρχονται, κυρίως, από έρευνες που μελετούν την επίδοση χρόνιων σχιζοφρενών σε σύγκριση με δείγμα υγιούς πληθυσμού. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της ικανότητας οπτικής αντίληψης και κατονομασίας σε χρόνιους σχιζοφρενείς, μέσω σημασιολογικού και φωνολογικού βοηθήματος, για τη αξιολόγηση πιθανής εξέλιξης της στο χρόνο και σε σχέση με το διαφοροποιούμενο κοινωνικό περιβάλλον. Η παρούσα εργασία είναι πρόδρομη μιας διαχρονικής μελέτης και αφορά το χρονικό διάστημα του πρώτου εξαμήνου της εγκατάστασης χρόνιων σχιζοφρενών σε ενδιάμεσες δομές από το Ψ.Ν.Π.Ο.