Η ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Θ. ΛΕΡΟΥ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ)

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Στο στρογγυλό τραπέζι για την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ", Αθήνα, 1 - 2 Δεκεμβρίου, 1990

Δημοσίευση:
Πρακτικά συναντήσεως, σελ. 121 - 127, Αθήνα, Δεκέμβριος, 1990

Περίληψη:
Αρχικά αναφέρονται ιστορικά στοιχεία και απόψεις που καταδείχνουν τον αντιθεραπευτικό χαρακτήρα της ατμόσφαιρας των Ασύλων και των παραδοσιακών Ψυχιατρείων και αναδεικνύουν ως αναγκαίο το επιστημονικό και ηθικό αίτημα της αποϊδρυματοποίησης. Ακολουθεί η περιγραφή προηγούμενων προσπαθειών για αποϊδρυματοποίηση ασθενών στο Κ.Θ.Λέρου και τα άλλα Ψυχιατρεία της χώρας καθώς και της επικρατούσας κατάστασης στο Κ.Θ.Λέρου, κατά το χρόνο της παρέμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα ''Λέρος'' του Καν. 815 / 84. Τέλος καταγράφονται οι εμπειρίες της ομάδας παρέμβασης της Λάρισας, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα μέλη της ομάδας αυτής κατά το αρχικό στάδιο της υλοποίησης του προγράμματος και δημοσιοποιούνται οι πρώτες διαπιστώσεις από την μαζική παρέμβαση στο Κ.Θ. Λέρου.