Κοινοτική Ψυχιατρική

Το τέλος του 19ου αιώνα και οι απαρχές του 20ου με τις μεγάλες ανακαλύψεις και την πρόοδο των φυσικών επιστημών και της ιατρικής προσανατολίζουν ιατροκεντρικά την ψυχιατρική και μονιμοποιούν την αντίληψη ότι η ψυχική διαταραχή δεν μπορεί παρά να είναι αντικείμενο της ιατρικής επιστήμης.

Η Κοινοτική Ψυχιατρική

-    δεν αναπαράγει το status quo, όπως η παραδοσιακή Ψυχιατρική
-    είναι μια διαδικασία με υποκείμενα από τις σωρεύσεις των κοινωνικών αντιφάσεων και ψυχοκοινωνικών καταστάσεων

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Εισηγητές:
Ασπραδάκης Κ., Παπαδημητρίου Χ., Γεωργίου Γ., Νάνου Γ., Κανδύλης Δ. Βαρτζόπουλος Δ.

Ανακοίνωση:
στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας - Γηριατρικής, Αθήνα, 21 - 22 Ιανουαρίου, 2000

Δημοσίευση:
στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ. 87 - 93

Περίληψη:
Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, ο συνολικός επιπολασμός των ατόμων τρίτης ηλικίας, είναι της τάξης του 25%. Το ένα τρίτο του ποσοστού αυτού, αντιπροσωπεύει σοβαρές διαταραχές (4 έως 5% γεροντικές και αρτηριοσκληρωτικές άνοιες, 1 % μελαγχολικές καταστάσεις, 1 έως 2% χρόνιες παραληρητικές καταστάσεις) και τα δύο τρίτα ήπιες ή ελάσσονες διαταραχές ( διανοητική καθυστέρηση που δε φτάνει ως την άνοια, καταθλιπτικές ή χαρακτηριολογικές νευρώσεις ). Η εμφάνιση των εν λόγω διαταραχών στους ηλικιωμένους, συχνά προκαλεί περιορισμό ή και πλήρη άρση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ηλικιωμένων, θέτοντας την αναγκαιότητα έναρξης διαδικασίας ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη, σχετικά με διαχείριση χρημάτων, εΙσπραξη συντάξεων, γονικές παροχές, κληρονομιές, σύνταξη διαθήκης, μετά από διεξαγωγή σχετικής ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

ARCHITECTURAL DESIGN AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF PSYCHIATRIC DAY HOSPITALS

Εισηγητές:
Kaprinis St., Kandylis D., Kaprinis G.

Ανακοίνωση:
The I.H.F. Pan - regional Conference "TOWARDS THE ΄΄SMART΄΄ HOSPITAL", Thessaloniki, 4 - 7 November, 2004.

Δημοσίευση:
υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου

Περίληψη:
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Ημέρας (Ψ.Ν.Η.) είναι θεσμός παροχής ψυχιατρικής φροντίδας, με τη μορφή της μερικής νοσηλείας . Διεκδικεί μια θεραπευτική παρουσία της ίδιας αξίας μ' εκείνη άλλων σύγχρονων ψυχιατρικών μονάδων 24ωρης νοσηλείας και, υπό προϋποθέσεις, αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο νοσηλείας και ολόπλευρης φροντίδας ορισμένων κατηγοριών ψυχικά ασθενών. Αν και στον Ελλαδικό χώρο η ανάπτυξη του θεσμού υστερεί σημαντικά, η εξέλιξη του προοιωνίζεται επιτυχής αφού συμπίπτει με την αποδοχή των αρχών και επιταγών της κοινοτικής ψυχιατρικής από μέρους της Πολιτείας και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, συνδέεται με το ώριμο πια κίνημα γα τη μη ιδρυματοποίηση και την ψυχοκοινωνική επανένταξη των χρονίων ψυχωτικών και τέλος συναρτάται με τον επιχειρούμενο μετασχηματισμό της οικονομίας της υγείας. Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι να προσδιορισθούν ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν την απαραίτητα ιδιαίτερη λειτουργική οργάνωση ενός Ψ.Ν.Η. δεδομένου ότι πρέπει να αποτελεί θεραπευτικό χώρο μη ιδρυματικού χαρακτήρα, όπου προσφέρονται πολυδύναμες ψυχιατρικές υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και να αναδειχθούν βασικοί κανόνες του αρχιτεκτονικού του σχεδιασμού στον περιβάλλοντα χώρο της γειτονιάς.

MOVING TOWARDS THE 3RD MILLENNIUM (THE PERSPECTIVES OF PSYCHIATRIC CARE IN GREECE )

Εισηγητές:
Kandylis D., Kaprinis G., Fokas K., Kaprinis St., Ioakeim L.

Ανακοίνωση:
στο World Congress of the World Federation for Mental Health, Lahti, Finland, 6 - 11 July, 1997 br>

Περίληψη:
στο Abstracts book p 129

Περίληψη:
Η εργασία περιγράφει σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια προς την κατεύθυνση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο αριθμός των νοσηλευομένων χρονίων αρρώστων στα ψυχιατρικά νοσοκομεία έχει ελαττωθεί και συγχρόνως ένα δίκτυο υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας έχει αναπτυχθεί. Η φροντίδα των ψυχιατρικών αρρώστων δεν επαφίεται μόνο στις ικανότητες των επαγγελματιών ψυχικής υγείας αλλά και στην κοινωνική πολιτική του κράτους που εξαρτάται και από τις οικονομικές του δυνατότητες. Η εργασία αξιολογεί τις μακρόχρονες και βραχύχρονες δυνατότητες της ψυχιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με την πρόοδο της συντελούμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

OUT - HOSPITAL CARE AND REHABILITATION UNITS IN GREECE

Εισηγητές:
Kandylis D., Kaprinis G., Nimatoudis I., Kaprinis S.

Ανακοίνωση:
Xth World Congress of Psychiatry, Μαδρίτη, 23 - 28 Αυγούστου, 1996

Περίληψη:
Abstracts Xth World Congress of Psychiatry, Vol. II, σελ. 402

Περίληψη:
Με δεδομένο ότι η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού της, κυρίως για λόγους οργανωτικούς και οικονομικούς, ξεκίνησε το 1990 μια νέα ρεαλιστική πολιτική για τη λύση του προβλήματος. Με την ευεργητική οικονομική ενίσχυση της Ε.Κ. άρχισε η αποϊδρυματοποίηση χρονίων ψυχωτικών από τα παραδοσιακά ψυχιατρεία - άσυλα και η παράλληλη ολοκλήρωση ενός δικτύου ενδιαμέσων δομών θεραπευτικού και αποκαταστασιακού χαρακτήρα. Οι ενέργειες αυτές, ουσιαστικά, σηματοδότησαν την έναρξη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Υπήρξε ένας πανελλήνιος μακρόπνοος σχεδιασμός, κατ' αρχήν αποδεκτός από την Ε.Κ., για τη δημιουργία εξωνοσοκομειακών ψυχιατρικών μονάδων, που ανταποκρίνονταν τόσο στις υπάρχουσες και αναγνωρισμένες ανάγκες, όσο και σ' εκείνες του άμεσου μέλλοντος. Στην πορεία υλοποίησης των έργων υπήρξαν στρεβλώσεις και παρεκκλίσεις, απότοκες παρεμβάσεων ημεδαπών και αλλοδαπών κέντρων διαχείρισης του εγχειρήματος, που αλλοίωσαν τον αρχικό σχεδιασμό και επιβράδυναν τους ρυθμούς της αλλαγής. Στην παρούσα ανακοίνωσή μας προσεγγίζουμε κριτικά το όλο εγχείρημα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα αποτελέσματα των επιβληθέντων εξωελληνικών ρυθμίσεων.

PLANNING AND REALIZING GREEK PSYCHIATRIC REFORM 1984 - 1995

Εισηγητές:
Kaprinis G., Nimatoudis I., Kandylis D.

Ανακοίνωση:
11o Conference of the South - East European Society for Neurology and Psychiatry, 1996

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, σελ. 67

Περίληψη:
Η Ελληνική Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση ουσιαστικά ξεκινά με την ψήφιση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Κανονισμού 815/84 για τη χρηματοδότηση της αναμόρφωσης του συστήματος ψυχιατρικής περίθαλψης της Ελλάδος. Περιγράφονται και αναλύονται οι αρχικές δυσκολίες εφαρμογής του Κανονισμού 815/84, που οδήγησαν το 1990 στην ανάγκη σχεδιασμού από την Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας ενός συνολικού προγράμματος για την ανάπτυξη υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.Βασικοί άξονες του προγράμματος, το οποίο έλαβε υπ' όψιν του τις ιδιομορφίες (γεωγραφικές, πληθυσμιακές, συγκοινωνιακές) κάθε περιφέρειας, την κατανομή του ψυχιατρικού δυναμικού και τη δυνατότητα διασύνδεσης των διαφόρων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ήταν: 1. προτεραιότητα στην ανάπτυξη Ψυχιατρικών Τομέων στα Γενικά Νοσοκομεία για τη νοσηλεία των νέων οξέων περιστατικών, καθώς και Κέντρων Ψυχικής Υγείας, 2. βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, 3. αποασυλοποίηση και κοινωνική επανένταξη των χρονίων ασθενών, 4. επιμόρφωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στη λειτουργία των νέων δομών. Ο σχεδιασμός αυτού του προγράμματος υπερέβαινε τις δυνατότητες χρηματοδότησης του Κανονισμού 815/84 αλλά στόχευε στην ανάπτυξη πλήρων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια. Ηεφαρμογή αυτού του σχεδιασμού συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

THE EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ. (επιμέλεια έκδοσης)

Περίληψη:
Εγχειρίδιο στο οποίο αναφέρονται τα συμπεράσματα των συμμετεχόντων φορέων από την υλοποίηση του προγράμματος "Challenge" στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "Εmployment" άξονας Youthstart της Ε.Ε., Λάρισα, Σεπτέμβριος, 2000