Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ

Εισηγητές:
Κωστούλη Μ., Πίγκα Κ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
2ο Επιστημονικό Συνέδριο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας και Κύπρου με θέμα "ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ" Χανιά, 23 - 27 Μαΐου, 1997

Περίληψη:
O Κοινωνικός Λειτουργός, αλληλένδετος κρίκος της θεραπευτικής ομάδας της ψυχοκοινωνικής επανένταξης χρονίων σχιζοφρενών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζουμε το ρόλο του όπως αυτός διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό χώρο, καθώς σημειώνεται μια ουσιαστική αλλαγή στη φροντίδα των χρονίων σχιζοφρενών. Εκθέτουμε τις απόψεις μας για την αποστολή του/της Κοινωνικού/ής Λειτουργού, στις σύγχρονες ψυχιατρικές δομές, όπου επιτελείται η διαδικασία της ψυχοκοινωνικής επανένταξης. Ειδικότερα, προσδιορίζουμε το ρόλο σε προγράμματα επανένταξης, που υλοποιούνται σ' ένα μεταβατικό ξενώνα αποϊδρυματοποίησης χρονίων ψυχωτικών.