Η ΣΧΕΣΗ "ΚΟΣΤΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ" ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ

Εισηγητές:
Νηματούδης Ι., Πούλιος Κ., Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 195, σελ. 112 Περίληψη: Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών των Ξενώνων που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος "Λέρος", όχι μόνον ως προς τις κατευθύνσεις της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας ζωής των φιλοξενουμένων, αλλά και σε συσχέτιση με το κόστος λειτουργίας τους. Το κόστος των υπηρεσιών ψυχικής υγείας δεν απασχολεί συχνά τους επαγγελματίες του χώρου, παρ' όλο που αποτελεί σήμερα μια ουσιαστική παράμετρο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των αναλόγων υπηρεσιών. Επιχειρείται σύγκριση των μεγεθών (ποιοτικών και ποσοτικών) με τα αντίστοιχα μεγέθη μιας κλινικής του Κ.Θ.Λ. και μιας του Ψ.Ν.Θ. Συζητείται αφ' ενός η διαπιστούμενη καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών των Ξενώνων και αφ' ετέρου το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας των Ξενώνων συγκριτικά με τα δυο ψυχιατρικά νοσοκομεία.