ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΙΑΣ 7ΕΤΙΑΣ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Ασπραδάκης Κ., Εσαγιάν Γκ., Γκιόκα Ε., Μάντση Μ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
στο 15ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 11 - 13 Μαΐου, 2000

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 55, σελ. 40

Περίληψη:
Τα προστατευμένα - θεραπευτικά διαμερίσματα αποτελούν δομές, οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε χρόνιους, ιδρυματοποιημένους ψυχικά ασθενείς, αλλά και σε ψυχικά ασθενείς που ζουν στην κοινότητα. Είναι ο τελευταίος σταθμός του ταξιδιού του χρόνιου ασθενούς για την πληρέστερη ένταξη του στην κοινωνία, ενώ εξ άλλου, αποτελούν και ηθμό, για την αποφυγή της χρονιοποίησης και του ιδρυματισμού νέων ψυχικά ασθενών. Η ΘΕΨΥΠΑ και η ΕΨΥΚΑ, λειτουργούν από 7ετίας προστατευμένα - θεραπευτικά διαμερίσματα, βάση του κανονισμού 815/84. Στην παρούσα ανακοίνωση, εκθέτουμε τις εμπειρίες μας από τη 7ετή λειτουργία των διαμερισμάτων που λειτουργούμε για χρόνιους ψυχικά ασθενείς, αναφερόμενοι στις μορφές και τους στόχους, στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή και παραμονή σ' αυτά, στον ρόλο της θεραπευτικής ομάδας που υποστηρίζει τους διαμένοντες ενοίκους, στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και τέλος στα επιτευχθέντα αποτελέσματα, εν σχέσει με την επιθυμούμενη αυτονόμηση των ψυχικά ασθενών.