ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Δημοσίευση:
ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Περίληψη:
Στην έρευνά μας μελετήσαμε διαχρονικά με τη βοήθεια ερωτηματολογίου τα κλινικά και κοινωνικο - δημογραφικά χαρακτηριστικά των ψυχικά ασθενών που απαρτίζουν τον πληθυσμό του συνδρόμου της περιστρεφόμενης θύρας, στο Ν.Γ.Ν. Βόλου. Διαπιστώσαμε ότι, αν και πολλά χαρακτηριστικά των ασθενών ταυτίζονται προς εκείνα άλλων εξωελλαδικών μελετών, εν τούτοις, υπάρχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά απότοκα της φύσεως και της στάσεως της ελληνικής κοινωνίας και οικογένειας απέναντι στον ψυχικά ασθενή. Επιπλέον, σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση και τη διαιώνιση του συνδρόμου φαίνεται να αποτελούν οι λειτουργικές και οργανωτικές αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος ψυχιατρικής περιθάλψεως.