ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εισηγητές:
Μαυρίδης Θ., Κώνστα Α., Μένου Φ., Κατσώχη Ε., Κανδύλης Δ., Ιακωβίδης Α., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας - Γηριατρικής, Αθήνα, 24 - 26lανουαρίου, 2002.

Περίληψη:
Η ανάγκη αντιμετώπισης ψυχιατρικών, ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών πρoβλημάτων των ατόμων της τρίτης ηλικίας οδήγησε στην ίδρυση εξωτερικού ψυχογηριατρικού ιατρείου στο νοσοκομείο μας. Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης είναι η ανασκόπηση του πρώτου χρόνου λειτουργίας του. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό εξετάστηκαν συνολικά 68 εξωτερικοί ασθενείς (άνδρες 31, γυναίκες 37) ηλικίας από 60 έως 92 ετών. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε κλινική ψυχιατρική εξέταση από ψυχίατρο, σε διαγνωστικές ψυχομετρικές δοκιμασίες από ψυχολόγο ενώ παράλληλα έγινε καταγραφή του κοινωνικού ιστορικού από κοινωνικό λειτουργό. Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Τα προαναφερθέντα στοιχεία καταγράφηκαν σε ειδικό πρωτόκολλο ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των ψυχογηριατρικών ασθενών. Συνολικά, σε χρονικό διάστημα 12 μηνών πραγματοποιήθηκαν 218 επισκέψεις. Δεκαεννέα ασθενείς (27,9%) εξετάστηκαν 1-2 φορές, 21 ασθενείς (30,8%) 3-4 φορές, 13 ασθενείς (19,1%) 5-6 φορές και 15 ασθενείς (22%) 7 ή περισσότερες. Από την κλινική εξέταση και τις ψυχομετρικές δοκιμασίες τέθηκαν οι εξής διαγνώσεις: κατάθλιψη 27 {39Jνι}. αγχώδης διαταραχή 4 (5,8%), οργανική ψυχική διαταραχή 29 (42,6%), παραληρητική ψυχοτική διαταραχή 6 (8,8%), χωρίς ψυχοπαθολογία 2 (2,9%). Η έκβαση των ασθενών που καταγράφηκε ήταν: ίαση 6 ασθενείς (8,8%), βελτίωση 36 (52,9%), επιδείνωση 3 (4,4%), αμετάβλητη 19 (27,9%) ενώ άγνωστη έκβαση παρουσίασαν 4 (5,8%) ασθενείς. Συμπερασματικά ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του εξωτερικού ψυχογηριατρικού ιατρείου έδειξε, ότι η ικανοποιητική προσέλευση των ασθενών και η εξειδικευμένη αντιμετώπιση των ψυχιατρικών προβλημάτων της τρίτης ηλικίας βελτιώνει σημαντικά στην ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών.