Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εισηγητές:
Θ. Μαυρίδης, Δ. Κανδύλης, Σ. Κιζιρίδου, Α. Ιακωβίδης, Α. Κώνστα, Γ. Καπρίνης

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πάφος, Κύπρος, 5 - 9 Μαΐου, 2000

Περίληψη:
Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο ΑΑ320, σελ. 236

Περίληψη:
Την τελευταία 20ετία, δημιουργήθηκαν μονάδες ψυχικής υγείας με σκοπό την παροχή ψυχιατρικών φροντίδων σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Ο θεσμικός τους ρόλος δεν έχει μέχρι σήμερα επακριβώς οριοθετηθεί. Η τομεοποίησή τους δεν ακολουθήθηκε από την απαραίτητη δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων ανά τομέα με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται μια απρόσφορη λειτουργία του συστήματος από μέρους επαγγελματιών ψυχικής υγείας.Στην ανακοίνωσή μας καταγράφουμε απόψεις των χρηστών του συστήματος ψυχιατρικής φροντίδας, σχετικά με την ικανοποίηση ή μη των αιτημάτων τους από υπάρχουσες μονάδες ψυχικής υγείας, ώστε να αποτελέσουν δείκτη μελλοντικής επεξεργασίας που θα συμβάλλει στην αξιολόγηση των παρεχομένων φροντίδων από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και αρμόδιους φορείς. Η αξιολόγηση των προσφερομένων ψυχιατρικών φροντίδων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενοτήτων του ερωτηματολογίου "Αξιολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τους χρήστες τους" που εξέδωσε το Conseil Regional Europeen της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ψυχικής Υγείας. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 387 χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κυρίως ψυχωτικούς των παρακάτω ψυχιατρικών δομών:
1. Ψυχιατρικός Τομέας Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α Θεσ/νίκης
2. Ψυχιατρικός Τομέας Ν.Γ.Ν. Βόλου
3. Υπηρεσίες της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης
4. Υπηρεσίες της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις απόψεις των χρηστών σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης ή μη των αιτημάτων τους από τις αναφερθείσες ψυχιατρικές δομές. Η σχέση τους με τις υπηρεσίες αφορούσε διάφορα αιτήματα, από την αντιμετώπιση κρίσεως έως και την ψυχοκοινωνική τους επαναπροσαρμογή και επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τα στοιχεία που παραθέτουμε αποτελούν δείκτες μιας εν εξελίξει συγκριτικής μελέτης μεταξύ των δύο περιφερειών και των αναφερθεισών ψυχιατρικών δομών.