ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
10ο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαΐου, 2004.

Περίληψη:
Την τελευταία δεκαετία η έννοια της ποιότητας ζωής κατέχει αξιωματική θέση στις προσφερόμενες υπηρεσίες σε υγιείς πληθυσμούς, αλλά και στην εν γένει φροντίδα ομάδων σωματικά και ψυχικά πασχόντων. Η μελέτη στοχεύει στην ανεύρεση πιθανών διαφορών μεταξύ του φοιτητικού πληθυσμού πανεπιστημιακών σχολών Θεσσαλονίκης. Ερευνήθηκαν συνολικά 260 άτομα, 132 φοιτητές και 128 φοιτήτριες. Ποσοστό 64,2% προέρχονται από αστικό περιβάλλον, 28,1% από ημιαστικό, ενώ 7,7% από αγροτικό. Το 37,3% των ερωτηθέντων διαμένουν μόνοι, 35% με την οικογένειά τους, ενώ με συγκάτοικο το 27,7%. Εκ των 260 ατόμων μόνον 8 ανέφεραν χρόνια σωματική νόσο. Οι ερευνηθέντες ήταν ισομερώς κατανεμημένοι σε 14 αντιπροσωπευτικές Σχολές των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της πόλης με ισομερή κατανομή στα έτη σπουδών. Για την μελέτη της ποιότητος ζωής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της WHOQOL-BREF, εργαλείο έγκυρο και αξιόπιστο. Διαπιστώθηκαν σημαντικές έως πολύ σημαντικές συσχετίσεις της ποιότητας ζωής φοιτητών δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης σε σχέση με ορισμένους δημογραφικούς δείκτες καθώς και διαφορές μεταξύ των διαφόρων σχολών.